Maskinparken As
Juridisk navn:  Maskinparken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ramfjordgata 10 Ramfjordgata 10 Fax:
9007 Tromsø 9007 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 919343036
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/10/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
499.63%
Resultat  
  
279.49%
Egenkapital  
  
677.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.601.000 267.000
Resultat: 70.000 -39.000
Egenkapital: 70.000 9.000
Regnskap for  Maskinparken As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.601.000 267.000
Driftskostnader -1.532.000 -305.000
Driftsresultat 70.000 -39.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 70.000 -39.000
Skattekostnad -9.000 0
Årsresultat 61.000 -39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 426.000 84.000
Sum omløpsmidler 403.000 126.000
Sum eiendeler 829.000 210.000
Sum opptjent egenkapital 22.000 -39.000
Sum egenkapital 70.000 9.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 0
Sum kortsiktig gjeld 750.000 201.000
Sum gjeld og egenkapital 829.000 210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.601.000 267.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.601.000 267.000
Varekostnad -299.000 -121.000
Lønninger -645.000 -135.000
Avskrivning -37.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -551.000 -49.000
Driftskostnader -1.532.000 -305.000
Driftsresultat 70.000 -39.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 61.000 -39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 426.000 84.000
Sum varige driftsmidler 426.000 84.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 426.000 84.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 313.000 118.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 90.000 8.000
Sum omløpsmidler 403.000 126.000
Sum eiendeler 829.000 210.000
Sum opptjent egenkapital 22.000 -39.000
Sum egenkapital 70.000 9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.000 0
Leverandørgjeld 96.000 108.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 106.000 35.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 549.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 750.000 201.000
Sum gjeld og egenkapital 829.000 210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -347.000 -75.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6
Soliditet 8.4 4.3
Resultatgrad 4.4 -14.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 10.8 22.3
Total kapitalrentabilitet 8.4 -18.6
Signatur
28.07.2017
Prokurister
28.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex