Master Holding AS
Juridisk navn:  Master Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23271127
Akersgata 7 Akersgata 7 Fax:
0158 Oslo 158 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 934204573
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Partner Revisjon As
Regnskapsfører: Credo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-82.73%
Resultat  
  
5.91%
Egenkapital  
  
-318.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 19.000 110.000 551.000 494.000 597.000
Resultat: -191.000 -203.000 -425.000 -42.000 -499.000
Egenkapital: -251.000 -60.000 143.000 568.000 610.000
Regnskap for  Master Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 19.000 110.000 551.000 494.000 597.000
Driftskostnader -219.000 -416.000 -651.000 -356.000 -484.000
Driftsresultat -200.000 -306.000 -100.000 138.000 112.000
Finansinntekter 172.000 899.000 156.000 172.000 301.000
Finanskostnader -163.000 -796.000 -482.000 -351.000 -911.000
Finans 9.000 103.000 -326.000 -179.000 -610.000
Resultat før skatt -191.000 -203.000 -425.000 -42.000 -499.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -191.000 -203.000 -425.000 -42.000 -499.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.731.000 5.002.000 5.030.000 4.543.000 4.909.000
Sum omløpsmidler 4.344.000 1.250.000 549.000 1.617.000 1.896.000
Sum eiendeler 8.075.000 6.252.000 5.579.000 6.160.000 6.805.000
Sum opptjent egenkapital -351.000 -160.000 43.000 468.000 510.000
Sum egenkapital -251.000 -60.000 143.000 568.000 610.000
Sum langsiktig gjeld 8.314.000 6.295.000 4.726.000 4.903.000 5.504.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 18.000 710.000 689.000 691.000
Sum gjeld og egenkapital 8.075.000 6.253.000 5.579.000 6.160.000 6.805.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.000 -207.000 0 0 0
Andre inntekter 14.000 317.000 551.000 494.000 597.000
Driftsinntekter 19.000 110.000 551.000 494.000 597.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -114.000 -76.000 0 -3.000 -3.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -105.000 -340.000 -651.000 -353.000 -481.000
Driftskostnader -219.000 -416.000 -651.000 -356.000 -484.000
Driftsresultat -200.000 -306.000 -100.000 138.000 112.000
Finansinntekter 172.000 899.000 156.000 172.000 301.000
Finanskostnader -163.000 -796.000 -482.000 -351.000 -911.000
Finans 9.000 103.000 -326.000 -179.000 -610.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -191.000 -203.000 -425.000 -42.000 -499.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 669.000 669.000 669.000 669.000 669.000
Sum varige driftsmidler 669.000 669.000 669.000 669.000 669.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.061.000 4.333.000 4.361.000 3.874.000 4.240.000
Sum anleggsmidler 3.731.000 5.002.000 5.030.000 4.543.000 4.909.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 34.000 0 37.000 167.000
Andre fordringer 16.000 15.000 12.000 306.000 165.000
Sum investeringer 4.243.000 1.126.000 355.000 903.000 1.210.000
Kasse, bank 84.000 74.000 182.000 371.000 354.000
Sum omløpsmidler 4.344.000 1.250.000 549.000 1.617.000 1.896.000
Sum eiendeler 8.075.000 6.252.000 5.579.000 6.160.000 6.805.000
Sum opptjent egenkapital -351.000 -160.000 43.000 468.000 510.000
Sum egenkapital -251.000 -60.000 143.000 568.000 610.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.314.000 6.295.000 4.726.000 4.903.000 5.504.000
Leverandørgjeld 1.000 1.000 6.000 0 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 9.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 7.000 704.000 689.000 660.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 18.000 710.000 689.000 691.000
Sum gjeld og egenkapital 8.075.000 6.253.000 5.579.000 6.160.000 6.805.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.332.000 1.232.000 -161.000 928.000 1.205.000
Likviditetsgrad 1 3 69.4 0.8 2.3 2.7
Likviditetsgrad 2 3 69.4 0.8 2.3 2.8
Soliditet -3.1 2.6 9.2 9.0
Resultatgrad -1052.6 -278.2 -18.1 27.9 18.8
Rentedekningsgrad -1.2 -0.4 -0.2 0.4 0.5
Gjeldsgrad -33.2 -105.2 3 9.8 10.2
Total kapitalrentabilitet -0.3 9.5 1 5 6.1
Signatur
24.08.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN ELLER TO STYRE-
MEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex