Max
Juridisk navn:  Max
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51703810
Bergekleiva Bergekleiva Fax:
4110 Forsand 4110 Forsand
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 988569968
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/25/2005
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-64.83%
Resultat  
  
-125.83%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2008 2007 2006
Omsetning: 102.000 290.000 49.000
Resultat: -39.000 151.000 2.000
Egenkapital: 0 0 0
Regnskap for  Max
Resultat 2008 2007 2006
Driftsinntekter 102.000 290.000 49.000
Driftskostnader -141.000 -139.000 -47.000
Driftsresultat -40.000 150.000 2.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0
Resultat før skatt -39.000 151.000 2.000
Skattekostnad 0 -67.000 -1.000
Årsresultat -39.000 84.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 52.000 21.000 46.000
Sum omløpsmidler 47.000 199.000 11.000
Sum eiendeler 99.000 220.000 57.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 99.000 220.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 99.000 220.000 56.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 102.000 290.000 49.000
Varekostnad 0 0 -1.000
Lønninger -18.000 -57.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -123.000 -82.000 -46.000
Driftskostnader -141.000 -139.000 -47.000
Driftsresultat -40.000 150.000 2.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0
Konsernbidrag
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -39.000 84.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 52.000 21.000 46.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer
Kasse, bank 47.000 199.000 11.000
Sum omløpsmidler 47.000 199.000 11.000
Sum eiendeler 99.000 220.000 57.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 42.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 41.000 4.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 97.000 136.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 99.000 220.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 99.000 220.000 56.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -52.000 -21.000 -45.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.9 0.2
Likviditetsgrad 2 0.5 1.0 0.2
Soliditet 0.0 0.0 0.0
Resultatgrad -39.2 51.7 4.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet -39.4 68.6 3.6
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex