Mbi Eiendom AS
Juridisk navn:  Mbi Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41252990
Østlifaret 66 Østlifaret 66 Fax: 22416301
1476 Rasta 1476 Rasta
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 981200012
Aksjekapital: 2.992.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/17/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Regnskapsfører: Scandia Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.96%
Resultat  
  
85.77%
Egenkapital  
  
18.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.257.000 7.971.000 7.160.000 6.464.000 5.835.000
Resultat: 2.768.000 1.490.000 -1.093.000 988.000 561.000
Egenkapital: 14.102.000 11.871.000 10.735.000 13.328.000 12.444.000
Regnskap for  Mbi Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.257.000 7.971.000 7.160.000 6.464.000 5.835.000
Driftskostnader -2.651.000 -4.418.000 -6.586.000 -3.847.000 -3.530.000
Driftsresultat 4.605.000 3.554.000 575.000 2.616.000 2.306.000
Finansinntekter 550.000 0 48.000 0 3.000
Finanskostnader -2.388.000 -2.064.000 -1.717.000 -1.628.000 -1.748.000
Finans -1.838.000 -2.064.000 -1.669.000 -1.628.000 -1.745.000
Resultat før skatt 2.768.000 1.490.000 -1.093.000 988.000 561.000
Skattekostnad -536.000 -355.000 0 0 465.000
Årsresultat 2.231.000 1.136.000 -1.093.000 988.000 1.026.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.420.000 60.776.000 61.391.000 49.837.000 44.470.000
Sum omløpsmidler 2.617.000 1.473.000 2.846.000 1.637.000 2.426.000
Sum eiendeler 63.037.000 62.249.000 64.237.000 51.474.000 46.896.000
Sum opptjent egenkapital 10.898.000 8.667.000 7.531.000 10.124.000 9.240.000
Sum egenkapital 14.102.000 11.871.000 10.735.000 13.328.000 12.444.000
Sum langsiktig gjeld 47.515.000 49.614.000 51.712.000 37.894.000 33.290.000
Sum kortsiktig gjeld 1.420.000 765.000 1.790.000 253.000 1.161.000
Sum gjeld og egenkapital 63.037.000 62.250.000 64.237.000 51.475.000 46.895.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 7.257.000 7.971.000 7.160.000 6.464.000 5.835.000
Driftsinntekter 7.257.000 7.971.000 7.160.000 6.464.000 5.835.000
Varekostnad -1.424.000 -1.310.000 -1.575.000 -1.664.000 -993.000
Lønninger -539.000 -644.000 -566.000 -229.000 -613.000
Avskrivning -356.000 -616.000 -616.000 -633.000 -462.000
Nedskrivning 0 0 -1.795.000 0 0
Andre driftskostnader -332.000 -1.848.000 -2.034.000 -1.321.000 -1.462.000
Driftskostnader -2.651.000 -4.418.000 -6.586.000 -3.847.000 -3.530.000
Driftsresultat 4.605.000 3.554.000 575.000 2.616.000 2.306.000
Finansinntekter 550.000 0 48.000 0 3.000
Finanskostnader -2.388.000 -2.064.000 -1.717.000 -1.628.000 -1.748.000
Finans -1.838.000 -2.064.000 -1.669.000 -1.628.000 -1.745.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.500.000 0 -800.000
Årsresultat 2.231.000 1.136.000 -1.093.000 988.000 1.026.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 59.709.000 60.066.000 60.681.000 49.127.000 43.742.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 18.000
Sum varige driftsmidler 59.709.000 60.066.000 60.681.000 49.127.000 43.760.000
Sum finansielle anleggsmidler 710.000 710.000 710.000 710.000 710.000
Sum anleggsmidler 60.420.000 60.776.000 61.391.000 49.837.000 44.470.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.489.000 1.421.000 860.000 42.000 649.000
Andre fordringer 150.000 0 0 1.187.000 1.184.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 978.000 52.000 1.986.000 408.000 593.000
Sum omløpsmidler 2.617.000 1.473.000 2.846.000 1.637.000 2.426.000
Sum eiendeler 63.037.000 62.249.000 64.237.000 51.474.000 46.896.000
Sum opptjent egenkapital 10.898.000 8.667.000 7.531.000 10.124.000 9.240.000
Sum egenkapital 14.102.000 11.871.000 10.735.000 13.328.000 12.444.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 47.515.000 49.614.000 51.712.000 37.894.000 33.290.000
Leverandørgjeld 142.000 143.000 110.000 134.000 48.000
Betalbar skatt 536.000 355.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 17.000 32.000 29.000 247.000
Utbytte 0 0 -1.500.000 0 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 699.000 200.000 148.000 90.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 1.420.000 765.000 1.790.000 253.000 1.161.000
Sum gjeld og egenkapital 63.037.000 62.250.000 64.237.000 51.475.000 46.895.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.197.000 708.000 1.056.000 1.384.000 1.265.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.9 1.6 6.5 2.1
Likviditetsgrad 2 1.8 1.9 1.6 6.5 2.1
Soliditet 22.4 19.1 16.7 25.9 26.5
Resultatgrad 63.5 44.6 8 40.5 39.5
Rentedekningsgrad 1.9 1.7 0.3 1.6 1.3
Gjeldsgrad 3.5 4.2 5 2.9 2.8
Total kapitalrentabilitet 8.2 5.7 1 5.1 4.9
Signatur
12.02.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
12.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Svakheter/Manglende dokumentasjon og internkontroll
Regnskapsføring ikke ihht. Lov/forskrift gir misvisende
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex