Medisin Og Anestesiservice AS
Juridisk navn:  Medisin Og Anestesiservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45049347
Katlavika 12 Katlavika 12 Fax:
5177 Bjørøyhamn 5177 Bjørøyhamn
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 989286692
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/15/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bjørge Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.79%
Resultat  
  
-39.72%
Egenkapital  
  
5.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.720.000 3.230.000 3.446.000 2.578.000 2.659.000
Resultat: 513.000 851.000 1.201.000 815.000 884.000
Egenkapital: 2.605.000 2.472.000 2.720.000 2.407.000 2.797.000
Regnskap for  Medisin Og Anestesiservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.720.000 3.230.000 3.446.000 2.578.000 2.659.000
Driftskostnader -2.187.000 -2.399.000 -2.289.000 -1.813.000 -1.800.000
Driftsresultat 533.000 831.000 1.158.000 765.000 859.000
Finansinntekter 50.000 27.000 33.000 52.000 25.000
Finanskostnader -70.000 -7.000 11.000 -3.000 0
Finans -20.000 20.000 44.000 49.000 25.000
Resultat før skatt 513.000 851.000 1.201.000 815.000 884.000
Skattekostnad -130.000 -198.000 -288.000 -205.000 -239.000
Årsresultat 383.000 653.000 913.000 610.000 645.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 111.000 208.000 630.000 603.000 556.000
Sum omløpsmidler 3.052.000 3.232.000 3.258.000 2.179.000 2.662.000
Sum eiendeler 3.163.000 3.440.000 3.888.000 2.782.000 3.218.000
Sum opptjent egenkapital 2.504.000 2.371.000 2.619.000 2.306.000 2.696.000
Sum egenkapital 2.605.000 2.472.000 2.720.000 2.407.000 2.797.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 2.000 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 558.000 965.000 1.166.000 373.000 421.000
Sum gjeld og egenkapital 3.163.000 3.439.000 3.888.000 2.783.000 3.218.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.720.000 3.230.000 3.446.000 2.578.000 2.659.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.720.000 3.230.000 3.446.000 2.578.000 2.659.000
Varekostnad -806.000 -788.000 -630.000 -312.000 -389.000
Lønninger -1.009.000 -1.182.000 -1.161.000 -968.000 -932.000
Avskrivning -18.000 -22.000 -18.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -354.000 -407.000 -480.000 -528.000 -479.000
Driftskostnader -2.187.000 -2.399.000 -2.289.000 -1.813.000 -1.800.000
Driftsresultat 533.000 831.000 1.158.000 765.000 859.000
Finansinntekter 50.000 27.000 33.000 52.000 25.000
Finanskostnader -70.000 -7.000 11.000 -3.000 0
Finans -20.000 20.000 44.000 49.000 25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -900.000 -600.000 -600.000 -400.000
Årsresultat 383.000 653.000 913.000 610.000 645.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 33.000 52.000 74.000 47.000 0
Sum varige driftsmidler 33.000 52.000 74.000 47.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 78.000 156.000 556.000 556.000 556.000
Sum anleggsmidler 111.000 208.000 630.000 603.000 556.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 108.000 138.000 344.000 258.000 169.000
Andre fordringer 0 0 5.000 3.000 12.000
Sum investeringer 1.274.000 1.231.000 1.220.000 1.190.000 1.159.000
Kasse, bank 1.670.000 1.863.000 1.689.000 729.000 1.322.000
Sum omløpsmidler 3.052.000 3.232.000 3.258.000 2.179.000 2.662.000
Sum eiendeler 3.163.000 3.440.000 3.888.000 2.782.000 3.218.000
Sum opptjent egenkapital 2.504.000 2.371.000 2.619.000 2.306.000 2.696.000
Sum egenkapital 2.605.000 2.472.000 2.720.000 2.407.000 2.797.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 2.000 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 2.000 3.000 0
Leverandørgjeld 9.000 36.000 9.000 1.000 13.000
Betalbar skatt 132.000 198.000 288.000 202.000 239.000
Skyldig offentlige avgifter 69.000 90.000 88.000 76.000 84.000
Utbytte -250.000 -900.000 -600.000 -600.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 97.000 142.000 180.000 94.000 86.000
Sum kortsiktig gjeld 558.000 965.000 1.166.000 373.000 421.000
Sum gjeld og egenkapital 3.163.000 3.439.000 3.888.000 2.783.000 3.218.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.494.000 2.267.000 2.092.000 1.806.000 2.241.000
Likviditetsgrad 1 5.5 3.3 2.8 5.8 6.3
Likviditetsgrad 2 5.5 3.3 2.8 5.8 6.4
Soliditet 82.4 71.9 7 86.5 86.9
Resultatgrad 19.6 25.7 33.6 29.7 32.3
Rentedekningsgrad 7.6 118.7 -105.3 2
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 18.4 24.9 30.6 29.4 27.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex