Mercy Ships Norge
Juridisk navn:  Mercy Ships Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51510090
Markens Gate 48 Markens Gate 48 Fax: 51510091
4612 Kristiansand S 4612 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 976600746
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/19/1996
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.32%
Resultat  
  
-3.12%
Egenkapital  
  
51.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 27.025.000 21.564.000 19.393.000 18.029.000 7.551.000
Resultat: 962.000 993.000 246.000 39.000 0
Egenkapital: 2.819.000 1.857.000 864.000 617.000 579.000
Regnskap for  Mercy Ships Norge
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 27.025.000 21.564.000 19.393.000 18.029.000 7.551.000
Driftskostnader -26.067.000 -20.567.000 -19.148.000 -17.991.000 -7.549.000
Driftsresultat 958.000 997.000 245.000 38.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 4.000 -4.000 4.000 4.000 -2.000
Finans 4.000 -4.000 4.000 4.000 -2.000
Resultat før skatt 962.000 993.000 246.000 39.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 962.000 993.000 246.000 39.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 6.000 12.000 18.000 27.000
Sum omløpsmidler 4.936.000 6.078.000 1.601.000 1.245.000 2.054.000
Sum eiendeler 4.941.000 6.084.000 1.613.000 1.263.000 2.081.000
Sum opptjent egenkapital 2.719.000 1.757.000 764.000 567.000 529.000
Sum egenkapital 2.819.000 1.857.000 864.000 617.000 579.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.122.000 4.227.000 749.000 645.000 1.502.000
Sum gjeld og egenkapital 4.941.000 6.084.000 1.613.000 1.262.000 2.081.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 27.025.000 21.564.000 19.393.000 18.029.000 7.551.000
Driftsinntekter 27.025.000 21.564.000 19.393.000 18.029.000 7.551.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.067.000 -20.567.000 -19.148.000 -17.991.000 -7.549.000
Driftskostnader -26.067.000 -20.567.000 -19.148.000 -17.991.000 -7.549.000
Driftsresultat 958.000 997.000 245.000 38.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 4.000 -4.000 4.000 4.000 -2.000
Finans 4.000 -4.000 4.000 4.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 962.000 993.000 246.000 39.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 5.000 11.000 17.000 27.000
Sum varige driftsmidler 0 5.000 11.000 17.000 27.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 1.000 1.000 1.000 0
Sum anleggsmidler 5.000 6.000 12.000 18.000 27.000
Varebeholdning 0 1.957.000 0 0 0
Kundefordringer 467.000 221.000 432.000 727.000 309.000
Andre fordringer 8.000 3.000 35.000 11.000 65.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.461.000 3.897.000 1.134.000 506.000 1.680.000
Sum omløpsmidler 4.936.000 6.078.000 1.601.000 1.245.000 2.054.000
Sum eiendeler 4.941.000 6.084.000 1.613.000 1.263.000 2.081.000
Sum opptjent egenkapital 2.719.000 1.757.000 764.000 567.000 529.000
Sum egenkapital 2.819.000 1.857.000 864.000 617.000 579.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 332.000 797.000 200.000 268.000 333.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 341.000 277.000 318.000 246.000 156.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.449.000 3.153.000 231.000 132.000 1.013.000
Sum kortsiktig gjeld 2.122.000 4.227.000 749.000 645.000 1.502.000
Sum gjeld og egenkapital 4.941.000 6.084.000 1.613.000 1.262.000 2.081.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.814.000 1.851.000 852.000 600.000 552.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1 2.1 1.9 1.4
Likviditetsgrad 2 2.3 1 2.1 1.9 1.4
Soliditet 57.1 30.5 53.6 48.9 27.8
Resultatgrad 3.5 4.6 1.3 0.2 0.0
Rentedekningsgrad -239.5 249.3 -61.3 -9.5 1.0
Gjeldsgrad 0.8 2.3 0.9 1 2.6
Total kapitalrentabilitet 19.4 16.4 15.2 3 0.1
Signatur
20.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex