Mikkelgammen AS
Juridisk navn:  Mikkelgammen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78419000
Njurgoluodda 5 Salen Fax: 78419001
9520 Kautokeino 9600 Hammerfest
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 979121393
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 7/24/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Finnmarksrevisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.26%
Resultat  
  
-317.86%
Egenkapital  
  
-33.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 685.000 838.000 915.000 1.010.000 706.000
Resultat: -61.000 28.000 41.000 -42.000 -28.000
Egenkapital: 517.000 779.000 750.000 709.000 751.000
Regnskap for  Mikkelgammen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 685.000 838.000 915.000 1.010.000 706.000
Driftskostnader -735.000 -807.000 -855.000 -1.038.000 -707.000
Driftsresultat -51.000 31.000 60.000 -27.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -3.000 -19.000 -15.000 -27.000
Finans -11.000 -3.000 -19.000 -15.000 -27.000
Resultat før skatt -61.000 28.000 41.000 -42.000 -28.000
Skattekostnad 0 0 0 0 4.000
Årsresultat -61.000 28.000 41.000 -42.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 833.000 886.000 940.000 994.000 1.047.000
Sum omløpsmidler 248.000 165.000 148.000 112.000 113.000
Sum eiendeler 1.081.000 1.051.000 1.088.000 1.106.000 1.160.000
Sum opptjent egenkapital 417.000 679.000 650.000 609.000 651.000
Sum egenkapital 517.000 779.000 750.000 709.000 751.000
Sum langsiktig gjeld 188.000 200.000 213.000 258.000 308.000
Sum kortsiktig gjeld 376.000 72.000 125.000 139.000 101.000
Sum gjeld og egenkapital 1.081.000 1.051.000 1.088.000 1.106.000 1.160.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 668.000 820.000 898.000 992.000 693.000
Andre inntekter 17.000 18.000 17.000 18.000 13.000
Driftsinntekter 685.000 838.000 915.000 1.010.000 706.000
Varekostnad -183.000 -247.000 -214.000 -247.000 -234.000
Lønninger -206.000 -124.000 -190.000 -400.000 -81.000
Avskrivning -54.000 -54.000 -54.000 -56.000 -57.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -292.000 -382.000 -397.000 -335.000 -335.000
Driftskostnader -735.000 -807.000 -855.000 -1.038.000 -707.000
Driftsresultat -51.000 31.000 60.000 -27.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -3.000 -19.000 -15.000 -27.000
Finans -11.000 -3.000 -19.000 -15.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Årsresultat -61.000 28.000 41.000 -42.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 830.000 884.000 937.000 991.000 1.045.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 2.000
Sum varige driftsmidler 830.000 884.000 937.000 991.000 1.047.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 0
Sum anleggsmidler 833.000 886.000 940.000 994.000 1.047.000
Varebeholdning 36.000 23.000 31.000 13.000 0
Kundefordringer 12.000 46.000 30.000 53.000 37.000
Andre fordringer 157.000 81.000 61.000 37.000 67.000
Sum investeringer 0 0 0 0 3.000
Kasse, bank 43.000 14.000 26.000 9.000 6.000
Sum omløpsmidler 248.000 165.000 148.000 112.000 113.000
Sum eiendeler 1.081.000 1.051.000 1.088.000 1.106.000 1.160.000
Sum opptjent egenkapital 417.000 679.000 650.000 609.000 651.000
Sum egenkapital 517.000 779.000 750.000 709.000 751.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 10.000 68.000
Sum langsiktig gjeld 188.000 200.000 213.000 258.000 308.000
Leverandørgjeld 81.000 16.000 85.000 25.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 16.000
Skyldig offentlige avgifter 22.000 0 0 24.000 0
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 273.000 56.000 41.000 80.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 376.000 72.000 125.000 139.000 101.000
Sum gjeld og egenkapital 1.081.000 1.051.000 1.088.000 1.106.000 1.160.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -128.000 93.000 23.000 -27.000 12.000
Likviditetsgrad 1 0.7 2 1.2 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 0.6 2 0.9 0.8 1.2
Soliditet 47.8 74.1 68.9 64.1 64.7
Resultatgrad -7.4 3.7 6.6 -2.7 -0.1
Rentedekningsgrad -4.6 10.3 3.2 -1.8 0.0
Gjeldsgrad 1.1 0.3 0.5 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet -4.7 2.9 5.5 -2.4 -0.1
Signatur
06.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.10.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex