Minde Legepraksis Eiendom AS
Juridisk navn:  Minde Legepraksis Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bendixens Vei 52 Bendixens Vei 52 Fax:
5063 Bergen 5063 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 988935212
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 11/4/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-15.86%
Egenkapital  
  
8.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 276.000 276.000 276.000 276.000 296.000
Resultat: 122.000 145.000 132.000 120.000 136.000
Egenkapital: 1.187.000 1.094.000 985.000 887.000 598.000
Regnskap for  Minde Legepraksis Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 276.000 276.000 276.000 276.000 296.000
Driftskostnader -131.000 -106.000 -117.000 -127.000 -120.000
Driftsresultat 145.000 170.000 158.000 149.000 176.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -23.000 -25.000 -27.000 -28.000 -39.000
Finans -23.000 -25.000 -27.000 -28.000 -39.000
Resultat før skatt 122.000 145.000 132.000 120.000 136.000
Skattekostnad -29.000 -35.000 -34.000 -32.000 -37.000
Årsresultat 93.000 109.000 98.000 88.000 100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.523.000 1.534.000 1.575.000 1.616.000 1.657.000
Sum omløpsmidler 335.000 283.000 188.000 105.000 36.000
Sum eiendeler 1.858.000 1.817.000 1.763.000 1.721.000 1.693.000
Sum opptjent egenkapital 987.000 894.000 785.000 687.000 398.000
Sum egenkapital 1.187.000 1.094.000 985.000 887.000 598.000
Sum langsiktig gjeld 624.000 681.000 738.000 795.000 863.000
Sum kortsiktig gjeld 47.000 41.000 40.000 39.000 232.000
Sum gjeld og egenkapital 1.858.000 1.816.000 1.763.000 1.721.000 1.693.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 276.000 276.000 276.000 276.000 296.000
Driftsinntekter 276.000 276.000 276.000 276.000 296.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -43.000 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -88.000 -65.000 -76.000 -86.000 -79.000
Driftskostnader -131.000 -106.000 -117.000 -127.000 -120.000
Driftsresultat 145.000 170.000 158.000 149.000 176.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -23.000 -25.000 -27.000 -28.000 -39.000
Finans -23.000 -25.000 -27.000 -28.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 93.000 109.000 98.000 88.000 100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.523.000 1.534.000 1.575.000 1.616.000 1.657.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.523.000 1.534.000 1.575.000 1.616.000 1.657.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.523.000 1.534.000 1.575.000 1.616.000 1.657.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 5.000 14.000 56.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 335.000 277.000 174.000 49.000 28.000
Sum omløpsmidler 335.000 283.000 188.000 105.000 36.000
Sum eiendeler 1.858.000 1.817.000 1.763.000 1.721.000 1.693.000
Sum opptjent egenkapital 987.000 894.000 785.000 687.000 398.000
Sum egenkapital 1.187.000 1.094.000 985.000 887.000 598.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 624.000 681.000 738.000 795.000 863.000
Leverandørgjeld 3.000 0 1.000 1.000 0
Betalbar skatt 29.000 35.000 34.000 32.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 6.000 6.000 6.000 194.000
Sum kortsiktig gjeld 47.000 41.000 40.000 39.000 232.000
Sum gjeld og egenkapital 1.858.000 1.816.000 1.763.000 1.721.000 1.693.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 288.000 242.000 148.000 66.000 -196.000
Likviditetsgrad 1 7.1 6.9 4.7 2.7 0.2
Likviditetsgrad 2 7.1 6.9 4.7 2.7 0.2
Soliditet 63.9 60.2 55.9 51.5 35.3
Resultatgrad 52.5 61.6 57.2 5 59.5
Rentedekningsgrad 6.3 6.8 5.9 5.3 4.5
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.8 0.9 1.8
Total kapitalrentabilitet 7.8 9.4 9 8.7 10.4
Signatur
19.10.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
19.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex