Mistra Hotell & Kafe As
Juridisk navn:  Mistra Hotell & Kafe As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62466200
Engerdalsveien 67 Engerdalsveien 67 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 917531935
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 7/4/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Nord-Øst Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
127.05%
Resultat  
  
-48.35%
Egenkapital  
  
-272%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016
Omsetning: 4.600.000 2.026.000
Resultat: -135.000 -91.000
Egenkapital: -186.000 -50.000
Regnskap for  Mistra Hotell & Kafe As
Resultat 2017 2016
Driftsinntekter 4.600.000 2.026.000
Driftskostnader -4.725.000 -2.110.000
Driftsresultat -124.000 -84.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -12.000 -8.000
Finans -12.000 -8.000
Resultat før skatt -135.000 -91.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -135.000 -91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 204.000 216.000
Sum omløpsmidler 266.000 324.000
Sum eiendeler 470.000 540.000
Sum opptjent egenkapital -227.000 -91.000
Sum egenkapital -186.000 -50.000
Sum langsiktig gjeld 104.000 139.000
Sum kortsiktig gjeld 551.000 451.000
Sum gjeld og egenkapital 469.000 540.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.600.000 1.949.000
Andre inntekter 0 77.000
Driftsinntekter 4.600.000 2.026.000
Varekostnad -1.309.000 -637.000
Lønninger -2.016.000 -862.000
Avskrivning -33.000 -10.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.367.000 -601.000
Driftskostnader -4.725.000 -2.110.000
Driftsresultat -124.000 -84.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -12.000 -8.000
Finans -12.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -135.000 -91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 204.000 216.000
Sum varige driftsmidler 204.000 216.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 204.000 216.000
Varebeholdning 69.000 51.000
Kundefordringer 124.000 109.000
Andre fordringer 7.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 65.000 163.000
Sum omløpsmidler 266.000 324.000
Sum eiendeler 470.000 540.000
Sum opptjent egenkapital -227.000 -91.000
Sum egenkapital -186.000 -50.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.000 0
Sum langsiktig gjeld 104.000 139.000
Leverandørgjeld 71.000 91.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 159.000 191.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 317.000 169.000
Sum kortsiktig gjeld 551.000 451.000
Sum gjeld og egenkapital 469.000 540.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -285.000 -127.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.7
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6
Soliditet -39.7 -9.3
Resultatgrad -2.7 -4.1
Rentedekningsgrad -10.3 -10.5
Gjeldsgrad -3.5 -11.8
Total kapitalrentabilitet -26.4 -15.6
Signatur
26.10.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP
Prokurister
26.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex