Misvær Eiendom As
Juridisk navn:  Misvær Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99236699
Kulturveien 3589 Kulturveien 3589 Fax:
8100 Misvær 8100 Misvær
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 915810586
Aksjekapital: 1.300.000 NOK
Etableringsdato: 8/11/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fauske Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
48.07%
Resultat  
  
-63.87%
Egenkapital  
  
3.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 576.000 389.000 260.000 67.000
Resultat: 43.000 119.000 72.000 25.000
Egenkapital: 479.000 461.000 370.000 315.000
Regnskap for  Misvær Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 576.000 389.000 260.000 67.000
Driftskostnader -394.000 -189.000 -133.000 -26.000
Driftsresultat 182.000 200.000 126.000 41.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -139.000 -81.000 -54.000 -16.000
Finans -139.000 -81.000 -53.000 -16.000
Resultat før skatt 43.000 119.000 72.000 25.000
Skattekostnad -25.000 -28.000 -17.000 -5.000
Årsresultat 19.000 91.000 55.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.517.000 5.265.000 1.690.000 1.427.000
Sum omløpsmidler 91.000 166.000 143.000 39.000
Sum eiendeler 7.608.000 5.431.000 1.833.000 1.466.000
Sum opptjent egenkapital 185.000 167.000 76.000 21.000
Sum egenkapital 479.000 461.000 370.000 315.000
Sum langsiktig gjeld 6.889.000 3.498.000 1.074.000 1.134.000
Sum kortsiktig gjeld 240.000 1.472.000 389.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 7.608.000 5.431.000 1.833.000 1.466.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 576.000 389.000 260.000 67.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 576.000 389.000 260.000 67.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -227.000 -118.000 -67.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -167.000 -71.000 -66.000 -17.000
Driftskostnader -394.000 -189.000 -133.000 -26.000
Driftsresultat 182.000 200.000 126.000 41.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -139.000 -81.000 -54.000 -16.000
Finans -139.000 -81.000 -53.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 19.000 91.000 55.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 7.517.000 5.265.000 1.690.000 1.427.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.517.000 5.265.000 1.690.000 1.427.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.517.000 5.265.000 1.690.000 1.427.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 36.000 30.000 28.000 0
Andre fordringer 2.000 3.000 16.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 52.000 133.000 100.000 28.000
Sum omløpsmidler 91.000 166.000 143.000 39.000
Sum eiendeler 7.608.000 5.431.000 1.833.000 1.466.000
Sum opptjent egenkapital 185.000 167.000 76.000 21.000
Sum egenkapital 479.000 461.000 370.000 315.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 16.000 22.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.889.000 3.498.000 1.074.000 1.134.000
Leverandørgjeld 13.000 1.413.000 365.000 0
Betalbar skatt 41.000 33.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 0 0 15.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 145.000 26.000 24.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 240.000 1.472.000 389.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 7.608.000 5.431.000 1.833.000 1.466.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -149.000 -1.306.000 -246.000 22.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.1 0.4 2.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.1 0.4 2.3
Soliditet 6.3 8.5 20.2 21.5
Resultatgrad 31.6 51.4 48.5 61.2
Rentedekningsgrad 1.3 2.5 2.3 2.6
Gjeldsgrad 14.9 10.8 4 3.7
Total kapitalrentabilitet 2.4 3.7 6.9 2.8
Signatur
24.08.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex