Monster Scripted As
Juridisk navn:  Monster Scripted As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21063000
Postboks 2083 Grünerløkka Mølleparken 2 Fax: 21063001
0505 Oslo 459 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 984369662
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 160
Etableringsdato: 1/2/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
293.67%
Resultat  
  
116.89%
Egenkapital  
  
-4.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 106.382.000 27.023.000 38.177.000 47.901.000 86.702.000
Resultat: 550.000 -3.256.000 -4.984.000 1.485.000 2.142.000
Egenkapital: 1.044.000 1.090.000 1.187.000 818.000 869.000
Regnskap for  Monster Scripted As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 106.382.000 27.023.000 38.177.000 47.901.000 86.702.000
Driftskostnader -105.053.000 -29.733.000 -41.899.000 -46.100.000 -84.532.000
Driftsresultat 1.329.000 -2.710.000 -3.722.000 1.801.000 2.170.000
Finansinntekter 32.000 565.000 13.000 7.000 90.000
Finanskostnader -810.000 -1.110.000 -1.275.000 -323.000 -119.000
Finans -778.000 -545.000 -1.262.000 -316.000 -29.000
Resultat før skatt 550.000 -3.256.000 -4.984.000 1.485.000 2.142.000
Skattekostnad -131.000 695.000 1.139.000 -384.000 -585.000
Årsresultat 419.000 -2.561.000 -3.845.000 1.101.000 1.557.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 30.000 30.000 0 0
Sum omløpsmidler 49.696.000 39.892.000 58.498.000 28.178.000 21.483.000
Sum eiendeler 49.696.000 39.922.000 58.528.000 28.178.000 21.483.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -5.213.000 -5.582.000 -5.532.000
Sum egenkapital 1.044.000 1.090.000 1.187.000 818.000 869.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 48.653.000 38.832.000 57.341.000 27.360.000 20.614.000
Sum gjeld og egenkapital 49.697.000 39.922.000 58.528.000 28.178.000 21.482.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 99.407.000 23.604.000 31.676.000 47.901.000 76.232.000
Andre inntekter 6.975.000 3.419.000 6.501.000 0 10.470.000
Driftsinntekter 106.382.000 27.023.000 38.177.000 47.901.000 86.702.000
Varekostnad -95.878.000 -22.404.000 -31.960.000 -39.861.000 -77.484.000
Lønninger -7.573.000 -5.560.000 -6.031.000 -3.402.000 -3.706.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.602.000 -1.769.000 -3.908.000 -2.837.000 -3.342.000
Driftskostnader -105.053.000 -29.733.000 -41.899.000 -46.100.000 -84.532.000
Driftsresultat 1.329.000 -2.710.000 -3.722.000 1.801.000 2.170.000
Finansinntekter 32.000 565.000 13.000 7.000 90.000
Finanskostnader -810.000 -1.110.000 -1.275.000 -323.000 -119.000
Finans -778.000 -545.000 -1.262.000 -316.000 -29.000
Konsernbidrag 0 2.464.000 0 -1.152.000 -1.581.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 419.000 -2.561.000 -3.845.000 1.101.000 1.557.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 30.000 30.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 30.000 30.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 761.000 2.250.000 15.803.000 1.137.000 400.000
Andre fordringer 35.772.000 12.658.000 5.297.000 26.887.000 18.366.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.230.000 2.000 2.000 154.000 2.717.000
Sum omløpsmidler 49.696.000 39.892.000 58.498.000 28.178.000 21.483.000
Sum eiendeler 49.696.000 39.922.000 58.528.000 28.178.000 21.483.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -5.213.000 -5.582.000 -5.532.000
Sum egenkapital 1.044.000 1.090.000 1.187.000 818.000 869.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 20.394.000 14.319.000 40.831.000 16.225.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 782.000 136.000 590.000 300.000 27.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.762.000 2.058.000 5.694.000 1.832.000 2.856.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.715.000 22.319.000 10.226.000 9.002.000 7.323.000
Sum kortsiktig gjeld 48.653.000 38.832.000 57.341.000 27.360.000 20.614.000
Sum gjeld og egenkapital 49.697.000 39.922.000 58.528.000 28.178.000 21.482.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.043.000 1.060.000 1.157.000 818.000 869.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1 1.1
Soliditet 2.1 2.7 2 2.9 4.0
Resultatgrad 1.2 - -9.7 3.8 2.5
Rentedekningsgrad 1.6 -2.4 -2.9 5.6 19.0
Gjeldsgrad 46.6 35.6 48.3 33.4 23.7
Total kapitalrentabilitet 2.7 -5.4 -6.3 6.4 10.5
Signatur
05.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER
I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex