Moss Ortopedisk Klinikk As
Juridisk navn:  Moss Ortopedisk Klinikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69250035
Prinsens Gate 9 Prinsens Gate 9 Fax:
1530 Moss 1530 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 996576515
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 2/8/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Aktiva Revisjon AS
Regnskapsfører: Moss Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.75%
Resultat  
  
1178.51%
Egenkapital  
  
598.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 18.717.000 15.895.000 16.593.000 13.578.000 11.518.000
Resultat: 1.547.000 121.000 -197.000 1.821.000 279.000
Egenkapital: 1.363.000 195.000 2.033.000 2.184.000 817.000
Regnskap for  Moss Ortopedisk Klinikk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 18.717.000 15.895.000 16.593.000 13.578.000 11.518.000
Driftskostnader -17.126.000 -15.710.000 -16.455.000 -11.439.000 -11.022.000
Driftsresultat 1.591.000 183.000 138.000 2.139.000 497.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -43.000 -64.000 -335.000 -319.000 -218.000
Finans -43.000 -63.000 -335.000 -318.000 -218.000
Resultat før skatt 1.547.000 121.000 -197.000 1.821.000 279.000
Skattekostnad -340.000 -28.000 46.000 -454.000 -76.000
Årsresultat 1.207.000 93.000 -151.000 1.367.000 202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.352.000 1.220.000 9.658.000 9.526.000 9.473.000
Sum omløpsmidler 4.235.000 3.441.000 3.184.000 3.364.000 3.361.000
Sum eiendeler 5.587.000 4.661.000 12.842.000 12.890.000 12.834.000
Sum opptjent egenkapital 1.303.000 135.000 1.933.000 2.084.000 717.000
Sum egenkapital 1.363.000 195.000 2.033.000 2.184.000 817.000
Sum langsiktig gjeld 1.323.000 1.353.000 7.791.000 7.758.000 8.332.000
Sum kortsiktig gjeld 2.901.000 3.113.000 3.019.000 2.949.000 3.685.000
Sum gjeld og egenkapital 5.587.000 4.661.000 12.843.000 12.891.000 12.834.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.717.000 15.895.000 16.497.000 13.367.000 11.365.000
Andre inntekter 0 0 96.000 211.000 153.000
Driftsinntekter 18.717.000 15.895.000 16.593.000 13.578.000 11.518.000
Varekostnad -7.432.000 -6.109.000 -7.411.000 -5.528.000 -5.007.000
Lønninger -6.450.000 -6.263.000 -5.949.000 -3.916.000 -4.083.000
Avskrivning -234.000 -217.000 -412.000 -334.000 -242.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.010.000 -3.121.000 -2.683.000 -1.661.000 -1.690.000
Driftskostnader -17.126.000 -15.710.000 -16.455.000 -11.439.000 -11.022.000
Driftsresultat 1.591.000 183.000 138.000 2.139.000 497.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -43.000 -64.000 -335.000 -319.000 -218.000
Finans -43.000 -63.000 -335.000 -318.000 -218.000
Konsernbidrag -39.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.207.000 93.000 -151.000 1.367.000 202.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 1.000 17.000 0 0
Fast eiendom 0 0 9.052.000 8.904.000 9.088.000
Maskiner anlegg 0 10.000 20.000 30.000 0
Driftsløsøre 390.000 526.000 570.000 593.000 385.000
Sum varige driftsmidler 390.000 536.000 9.641.000 9.526.000 9.473.000
Sum finansielle anleggsmidler 944.000 684.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.352.000 1.220.000 9.658.000 9.526.000 9.473.000
Varebeholdning 587.000 874.000 409.000 296.000 315.000
Kundefordringer 3.051.000 1.693.000 1.685.000 2.044.000 2.332.000
Andre fordringer 140.000 667.000 743.000 752.000 412.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 458.000 208.000 347.000 273.000 302.000
Sum omløpsmidler 4.235.000 3.441.000 3.184.000 3.364.000 3.361.000
Sum eiendeler 5.587.000 4.661.000 12.842.000 12.890.000 12.834.000
Sum opptjent egenkapital 1.303.000 135.000 1.933.000 2.084.000 717.000
Sum egenkapital 1.363.000 195.000 2.033.000 2.184.000 817.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 29.000 20.000
Gjeld til kredittinstitutt 50.000 953.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.323.000 1.353.000 7.791.000 7.758.000 8.332.000
Leverandørgjeld 778.000 821.000 1.134.000 1.126.000 1.657.000
Betalbar skatt 348.000 3.000 0 445.000 62.000
Skyldig offentlige avgifter 872.000 570.000 786.000 725.000 584.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 854.000 766.000 1.100.000 653.000 1.383.000
Sum kortsiktig gjeld 2.901.000 3.113.000 3.019.000 2.949.000 3.685.000
Sum gjeld og egenkapital 5.587.000 4.661.000 12.843.000 12.891.000 12.834.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.334.000 328.000 165.000 415.000 -324.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.1 1.1 1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.3 0.8 0.9 1 0.9
Soliditet 24.4 4.2 15.8 16.9 6.4
Resultatgrad 8.5 1.2 0.8 15.8 4.3
Rentedekningsgrad 3 2.9 0.4 6.7 2.3
Gjeldsgrad 3.1 22.9 5.3 4.9 14.7
Total kapitalrentabilitet 28.5 3.9 1.1 16.6 3.9
Signatur
10.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
10.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex