Myrerveien 31 AS
Juridisk navn:  Myrerveien 31 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks A Bygdøy Dronningen 1 Fax:
0211 Oslo 287 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994642979
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/9/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Henka Revisjon As
Regnskapsfører: Master Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1478.57%
Egenkapital  
  
-116.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 38.250.000
Resultat: -221.000 -14.000 -19.000 -30.000 462.000
Egenkapital: -411.000 -190.000 -176.000 -157.000 6.000
Regnskap for  Myrerveien 31 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 38.250.000
Driftskostnader -14.000 -11.000 -19.000 -27.000 -37.808.000
Driftsresultat -14.000 -11.000 -19.000 -27.000 443.000
Finansinntekter 40.000 218.000 0 214.000 335.000
Finanskostnader -247.000 -222.000 0 -217.000 -316.000
Finans -207.000 -4.000 0 -3.000 19.000
Resultat før skatt -221.000 -14.000 -19.000 -30.000 462.000
Skattekostnad 0 0 0 -133.000 -125.000
Årsresultat -221.000 -14.000 -19.000 -163.000 337.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 11.107.000 10.889.000 10.909.000 10.828.000
Sum omløpsmidler 13.917.000 2.000 13.000 12.000 39.000
Sum eiendeler 13.917.000 11.109.000 10.902.000 10.921.000 10.867.000
Sum opptjent egenkapital -511.000 -290.000 -276.000 -257.000 -94.000
Sum egenkapital -411.000 -190.000 -176.000 -157.000 6.000
Sum langsiktig gjeld 14.300.000 11.300.000 11.078.000 11.078.000 10.861.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 13.917.000 11.110.000 10.902.000 10.921.000 10.867.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 38.250.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 38.250.000
Varekostnad 0 0 0 0 -37.786.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -11.000 -19.000 -27.000 -22.000
Driftskostnader -14.000 -11.000 -19.000 -27.000 -37.808.000
Driftsresultat -14.000 -11.000 -19.000 -27.000 443.000
Finansinntekter 40.000 218.000 0 214.000 335.000
Finanskostnader -247.000 -222.000 0 -217.000 -316.000
Finans -207.000 -4.000 0 -3.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -221.000 -14.000 -19.000 -163.000 337.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 133.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 11.107.000 10.889.000 10.909.000 10.695.000
Sum anleggsmidler 0 11.107.000 10.889.000 10.909.000 10.828.000
Varebeholdning 13.724.000 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 193.000 2.000 13.000 11.000 39.000
Sum omløpsmidler 13.917.000 2.000 13.000 12.000 39.000
Sum eiendeler 13.917.000 11.109.000 10.902.000 10.921.000 10.867.000
Sum opptjent egenkapital -511.000 -290.000 -276.000 -257.000 -94.000
Sum egenkapital -411.000 -190.000 -176.000 -157.000 6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.300.000 11.300.000 11.078.000 11.078.000 10.861.000
Leverandørgjeld 28.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 13.917.000 11.110.000 10.902.000 10.921.000 10.867.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.889.000 2.000 13.000 12.000 39.000
Likviditetsgrad 1 497
Likviditetsgrad 2 6.9 0 0 0.0 0.0
Soliditet - -1.7 -1.6 -1.4 0.1
Resultatgrad 1.2
Rentedekningsgrad -0.1 0.9 2.5
Gjeldsgrad -34.9 -59.5 -62.9 -70.6 1810.2
Total kapitalrentabilitet 0.2 1.9 -0.2 1.7 7.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex