Nærøya As
Juridisk navn:  Nærøya As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Camilla Vågan Kumlanvegen 48 Nærøya Gård Fax:
7940 Ottersøy 7900 Rørvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 920828094
Aksjekapital: 15.500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/8/2018 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
358.62%
Resultat  
  
-236.55%
Egenkapital  
  
1.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 133.000 29.000
Resultat: -1.326.000 -394.000
Egenkapital: 13.780.000 13.606.000
Regnskap for  Nærøya As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 133.000 29.000
Driftskostnader -1.463.000 -439.000
Driftsresultat -1.329.000 -411.000
Finansinntekter 3.000 18.000
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 3.000 17.000
Resultat før skatt -1.326.000 -394.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -1.326.000 -394.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.132.000 13.277.000
Sum omløpsmidler 731.000 310.000
Sum eiendeler 13.863.000 13.587.000
Sum opptjent egenkapital -1.720.000 -394.000
Sum egenkapital 13.780.000 13.606.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 82.000 -19.000
Sum gjeld og egenkapital 13.862.000 13.587.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.000 0
Andre inntekter 72.000 29.000
Driftsinntekter 133.000 29.000
Varekostnad -155.000 0
Lønninger -298.000 0
Avskrivning -373.000 -217.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -637.000 -222.000
Driftskostnader -1.463.000 -439.000
Driftsresultat -1.329.000 -411.000
Finansinntekter 3.000 18.000
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 3.000 17.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.326.000 -394.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 11.443.000 11.645.000
Maskiner anlegg 648.000 593.000
Driftsløsøre 1.000.000 1.000.000
Sum varige driftsmidler 13.091.000 13.237.000
Sum finansielle anleggsmidler 41.000 40.000
Sum anleggsmidler 13.132.000 13.277.000
Varebeholdning 97.000 0
Kundefordringer 3.000 0
Andre fordringer 251.000 98.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 379.000 213.000
Sum omløpsmidler 731.000 310.000
Sum eiendeler 13.863.000 13.587.000
Sum opptjent egenkapital -1.720.000 -394.000
Sum egenkapital 13.780.000 13.606.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 45.000 -19.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 0
Sum kortsiktig gjeld 82.000 -19.000
Sum gjeld og egenkapital 13.862.000 13.587.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 649.000 329.000
Likviditetsgrad 1 8.9 -16.3
Likviditetsgrad 2 7.7 -16.3
Soliditet 99.4 100.1
Resultatgrad -999.2 -1417.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -9.6 -2.9
Signatur
09.05.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex