Nanekon AS
Juridisk navn:  Nanekon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41278108
Ravnestølen 73 Ravnestølen 73 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 993165670
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/10/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Godt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
499.18%
Resultat  
  
424.34%
Egenkapital  
  
58.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.187.000 365.000 7.000 21.000 1.313.000
Resultat: 866.000 -267.000 -972.000 -471.000 412.000
Egenkapital: 2.072.000 1.306.000 1.783.000 2.986.000 3.729.000
Regnskap for  Nanekon AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.187.000 365.000 7.000 21.000 1.313.000
Driftskostnader -1.321.000 -594.000 -935.000 -635.000 -931.000
Driftsresultat 866.000 -229.000 -928.000 -614.000 381.000
Finansinntekter 1.000 3.000 18.000 143.000 62.000
Finanskostnader -1.000 -41.000 -62.000 0 -31.000
Finans 0 -38.000 -44.000 143.000 31.000
Resultat før skatt 866.000 -267.000 -972.000 -471.000 412.000
Skattekostnad 40.000 0 0 142.000 -120.000
Årsresultat 906.000 -267.000 -972.000 -329.000 292.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 339.000 206.000 226.000 285.000 43.000
Sum omløpsmidler 2.063.000 1.245.000 1.915.000 3.216.000 4.695.000
Sum eiendeler 2.402.000 1.451.000 2.141.000 3.501.000 4.738.000
Sum opptjent egenkapital 1.972.000 1.206.000 1.683.000 2.886.000 3.629.000
Sum egenkapital 2.072.000 1.306.000 1.783.000 2.986.000 3.729.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 330.000 145.000 358.000 516.000 1.008.000
Sum gjeld og egenkapital 2.402.000 1.451.000 2.141.000 3.502.000 4.737.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.187.000 365.000 7.000 21.000 1.313.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.187.000 365.000 7.000 21.000 1.313.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -824.000 -318.000 -852.000 -480.000 -727.000
Avskrivning -4.000 -9.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -493.000 -267.000 -83.000 -155.000 -204.000
Driftskostnader -1.321.000 -594.000 -935.000 -635.000 -931.000
Driftsresultat 866.000 -229.000 -928.000 -614.000 381.000
Finansinntekter 1.000 3.000 18.000 143.000 62.000
Finanskostnader -1.000 -41.000 -62.000 0 -31.000
Finans 0 -38.000 -44.000 143.000 31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -140.000 -210.000 -230.000 -415.000 -895.000
Årsresultat 906.000 -267.000 -972.000 -329.000 292.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 182.000 142.000 142.000 142.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 20.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 16.000 20.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 141.000 43.000 83.000 143.000 43.000
Sum anleggsmidler 339.000 206.000 226.000 285.000 43.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 938.000 229.000 8.000 6.000 3.000
Andre fordringer 122.000 13.000 45.000 27.000 5.000
Sum investeringer 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Kasse, bank 702.000 703.000 1.562.000 2.882.000 4.386.000
Sum omløpsmidler 2.063.000 1.245.000 1.915.000 3.216.000 4.695.000
Sum eiendeler 2.402.000 1.451.000 2.141.000 3.501.000 4.738.000
Sum opptjent egenkapital 1.972.000 1.206.000 1.683.000 2.886.000 3.629.000
Sum egenkapital 2.072.000 1.306.000 1.783.000 2.986.000 3.729.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 27.000 38.000 0 20.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 120.000
Skyldig offentlige avgifter 210.000 86.000 72.000 38.000 30.000
Utbytte -140.000 -210.000 -230.000 -415.000 -895.000
Annen kortsiktig gjeld 120.000 32.000 88.000 63.000 89.000
Sum kortsiktig gjeld 330.000 145.000 358.000 516.000 1.008.000
Sum gjeld og egenkapital 2.402.000 1.451.000 2.141.000 3.502.000 4.737.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.733.000 1.100.000 1.557.000 2.700.000 3.687.000
Likviditetsgrad 1 6.3 8.6 5.3 6.2 4.7
Likviditetsgrad 2 6.3 8.6 5.3 6.3 4.7
Soliditet 86.3 9 83.3 85.3 78.7
Resultatgrad 39.6 -62.7 -13257.1 -2923.8 29.0
Rentedekningsgrad 8 -5.6 14.3
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 36.1 -15.6 -42.5 -13.4 9.4
Signatur
20.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex