Nasjonalforeningen I Stavanger
Juridisk navn:  Nasjonalforeningen I Stavanger
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51564341
Postboks 48 Erling Skjalgssons Allé 10 Fax: 51564331
4086 Hundvåg 4009 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 968280651
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/21/1911
Foretakstype: FLI
Revisor: Abacus Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.49%
Resultat  
  
-525%
Egenkapital  
  
-2.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 79.000 69.000 221.000 203.000 208.000
Resultat: -34.000 8.000 119.000 136.000 115.000
Egenkapital: 1.186.000 1.220.000 1.212.000 1.093.000 957.000
Regnskap for  Nasjonalforeningen I Stavanger
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 79.000 69.000 221.000 203.000 208.000
Driftskostnader -113.000 -61.000 -102.000 -67.000 -94.000
Driftsresultat -34.000 8.000 119.000 136.000 114.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt -34.000 8.000 119.000 136.000 115.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -34.000 8.000 119.000 136.000 115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.114.000 1.123.000 1.133.000 1.143.000 1.152.000
Sum omløpsmidler 82.000 185.000 133.000 92.000 72.000
Sum eiendeler 1.196.000 1.308.000 1.266.000 1.235.000 1.224.000
Sum opptjent egenkapital 1.186.000 1.220.000 1.212.000 1.093.000 957.000
Sum egenkapital 1.186.000 1.220.000 1.212.000 1.093.000 957.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 88.000 54.000 142.000 268.000
Sum gjeld og egenkapital 1.196.000 1.308.000 1.266.000 1.235.000 1.225.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 79.000 69.000 221.000 203.000 208.000
Driftsinntekter 79.000 69.000 221.000 203.000 208.000
Varekostnad 0 0 -27.000 -2.000 -4.000
Lønninger 0 -2.000 0 0 0
Avskrivning -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -103.000 -49.000 -65.000 -55.000 -80.000
Driftskostnader -113.000 -61.000 -102.000 -67.000 -94.000
Driftsresultat -34.000 8.000 119.000 136.000 114.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -34.000 8.000 119.000 136.000 115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 40.000 50.000 59.000 69.000 79.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 40.000 50.000 59.000 69.000 79.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.074.000 1.074.000 1.074.000 1.074.000 1.074.000
Sum anleggsmidler 1.114.000 1.123.000 1.133.000 1.143.000 1.152.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 25.000 25.000 26.000 26.000 26.000
Andre fordringer 12.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 45.000 160.000 107.000 66.000 46.000
Sum omløpsmidler 82.000 185.000 133.000 92.000 72.000
Sum eiendeler 1.196.000 1.308.000 1.266.000 1.235.000 1.224.000
Sum opptjent egenkapital 1.186.000 1.220.000 1.212.000 1.093.000 957.000
Sum egenkapital 1.186.000 1.220.000 1.212.000 1.093.000 957.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 4.000 0 5.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 84.000 54.000 137.000 268.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 88.000 54.000 142.000 268.000
Sum gjeld og egenkapital 1.196.000 1.308.000 1.266.000 1.235.000 1.225.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 72.000 97.000 79.000 -50.000 -196.000
Likviditetsgrad 1 8.2 2.1 2.5 0.6 0.3
Likviditetsgrad 2 8.2 2.1 2.5 0.7 0.3
Soliditet 99.2 93.3 95.7 88.5 78.1
Resultatgrad 11.6 53.8 67.0 54.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet -2.8 0.6 9.4 11.0 9.4
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex