Nekip AS
Juridisk navn:  Nekip AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91537897
Postboks 6122 Lille Hunstad Lille Hunstad 30 Fax:
8031 Bodø 8019 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 980392805
Aksjekapital: 175.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/1998
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -8.000 0 4.000 9.000 3.000
Egenkapital: 24.000 32.000 32.000 28.000 18.000
Regnskap for  Nekip AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter -8.000 4.000 8.000 13.000 7.000
Finanskostnader 0 -3.000 -4.000 -3.000 -4.000
Finans -8.000 1.000 4.000 10.000 3.000
Resultat før skatt -8.000 0 4.000 9.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 0 4.000 9.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 30.000 32.000 0 38.000
Sum omløpsmidler 24.000 2.000 1.000 51.000 1.000
Sum eiendeler 24.000 32.000 33.000 51.000 39.000
Sum opptjent egenkapital -216.000 0 -208.000 -212.000 0
Sum egenkapital 24.000 32.000 32.000 28.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 23.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 24.000 32.000 32.000 51.000 38.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter -8.000 4.000 8.000 13.000 7.000
Finanskostnader 0 -3.000 -4.000 -3.000 -4.000
Finans -8.000 1.000 4.000 10.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 0 4.000 9.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 30.000 32.000 0 38.000
Sum anleggsmidler 0 30.000 32.000 0 38.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 22.000 0 0 51.000 0
Kasse, bank 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 24.000 2.000 1.000 51.000 1.000
Sum eiendeler 24.000 32.000 33.000 51.000 39.000
Sum opptjent egenkapital -216.000 0 -208.000 -212.000 0
Sum egenkapital 24.000 32.000 32.000 28.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 23.000 20.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 24.000 32.000 32.000 51.000 38.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000 2.000 1.000 51.000 1.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 54.9 47.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 0 4.3 1.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0.8 1.1
Total kapitalrentabilitet -33.3 12.5 2 25.5 18.4
Signatur
13.12.2011
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
13.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex