Nes Advantage Solutions Group As
Juridisk navn:  Nes Advantage Solutions Group As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 71 Sandsli Snarøyveien 36 Fax:
5861 Bergen 1364 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 984460228
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 4/23/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
60.89%
Resultat  
  
-2656.45%
Egenkapital  
  
-16.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 44.067.000 27.389.000 47.274.000 167.399.000 118.103.000
Resultat: -92.341.000 -3.350.000 94.036.000 -160.131.000 -27.438.000
Egenkapital: 520.456.000 621.617.000 624.912.000 860.585.000 19.098.000
Regnskap for  Nes Advantage Solutions Group As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 44.067.000 27.389.000 47.274.000 167.399.000 118.103.000
Driftskostnader -42.878.000 -34.410.000 -35.956.000 -141.641.000 -145.994.000
Driftsresultat 1.189.000 -7.022.000 11.319.000 25.758.000 -27.891.000
Finansinntekter 40.448.000 8.882.000 111.617.000 822.000 584.000
Finanskostnader -133.978.000 -5.210.000 -28.901.000 -186.710.000 -132.000
Finans -93.530.000 3.672.000 82.716.000 -185.888.000 452.000
Resultat før skatt -92.341.000 -3.350.000 94.036.000 -160.131.000 -27.438.000
Skattekostnad -8.821.000 55.000 -12.148.000 -3.121.000 7.445.000
Årsresultat -101.161.000 -3.294.000 81.887.000 -163.252.000 -19.994.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 586.203.000 725.101.000 726.843.000 878.093.000 32.634.000
Sum omløpsmidler 49.118.000 67.218.000 88.680.000 38.081.000 164.499.000
Sum eiendeler 635.321.000 792.319.000 815.523.000 916.174.000 197.133.000
Sum opptjent egenkapital 519.456.000 620.617.000 -399.928.000 -164.255.000 11.512.000
Sum egenkapital 520.456.000 621.617.000 624.912.000 860.585.000 19.098.000
Sum langsiktig gjeld 2.523.000 2.613.000 1.626.000 1.111.000 2.703.000
Sum kortsiktig gjeld 112.342.000 168.088.000 188.986.000 54.477.000 175.332.000
Sum gjeld og egenkapital 635.321.000 792.318.000 815.524.000 916.173.000 197.133.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.065.000 27.372.000 47.274.000 167.399.000 118.103.000
Andre inntekter 2.000 16.000 0 0 0
Driftsinntekter 44.067.000 27.389.000 47.274.000 167.399.000 118.103.000
Varekostnad 0 0 -20.000 -41.000 0
Lønninger -38.912.000 -30.102.000 -26.235.000 -132.341.000 -142.136.000
Avskrivning -2.157.000 -1.797.000 -2.157.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.809.000 -2.511.000 -7.544.000 -9.259.000 -3.858.000
Driftskostnader -42.878.000 -34.410.000 -35.956.000 -141.641.000 -145.994.000
Driftsresultat 1.189.000 -7.022.000 11.319.000 25.758.000 -27.891.000
Finansinntekter 40.448.000 8.882.000 111.617.000 822.000 584.000
Finanskostnader -133.978.000 -5.210.000 -28.901.000 -186.710.000 -132.000
Finans -93.530.000 3.672.000 82.716.000 -185.888.000 452.000
Konsernbidrag 0 0 0 -20.000.000 -66.880.000
Utbytte 0 0 -317.561.000 0 0
Årsresultat -101.161.000 -3.294.000 81.887.000 -163.252.000 -19.994.000
Balanse detaljer          
Goodwill 4.674.000 6.831.000 8.628.000 10.785.000 0
Sum Immatrielle midler 13.903.000 24.046.000 25.788.000 40.093.000 32.430.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 572.300.000 701.055.000 701.055.000 838.000.000 204.000
Sum anleggsmidler 586.203.000 725.101.000 726.843.000 878.093.000 32.634.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 384.000 5.389.000 3.914.000 12.756.000
Andre fordringer 150.000 643.000 6.170.000 34.167.000 145.482.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.267.000 738.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 49.118.000 67.218.000 88.680.000 38.081.000 164.499.000
Sum eiendeler 635.321.000 792.319.000 815.523.000 916.174.000 197.133.000
Sum opptjent egenkapital 519.456.000 620.617.000 -399.928.000 -164.255.000 11.512.000
Sum egenkapital 520.456.000 621.617.000 624.912.000 860.585.000 19.098.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.523.000 2.613.000 1.626.000 1.111.000 2.703.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 20.000.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.523.000 2.613.000 1.626.000 1.111.000 2.703.000
Leverandørgjeld 1.329.000 1.165.000 469.000 324.000 1.200.000
Betalbar skatt 834.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.509.000 8.385.000 5.670.000 4.028.000 25.343.000
Utbytte 0 0 -317.561.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.309.000 5.702.000 10.643.000 30.125.000 148.789.000
Sum kortsiktig gjeld 112.342.000 168.088.000 188.986.000 54.477.000 175.332.000
Sum gjeld og egenkapital 635.321.000 792.318.000 815.524.000 916.173.000 197.133.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -63.224.000 -100.870.000 -100.306.000 -16.396.000 -10.833.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.5 0.7 0.9
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.5 0.7 1.0
Soliditet 81.9 78.5 76.6 93.9 9.7
Resultatgrad 2.7 -25.6 23.9 15.4 -23.6
Rentedekningsgrad 0 -1.3 0.4 0.1 -206.9
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.1 9.3
Total kapitalrentabilitet 6.6 0.2 15.1 2.9 -13.9
Signatur
16.04.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex