Nesjaryggen Velforening
Juridisk navn:  Nesjaryggen Velforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92287091
C/O Mads Nordmo Arnestad Nesjaryggen 16 C/O Mads Nordmo Arnestad Nesjaryggen 16 Fax:
5215 Lysekloster 5215 Lysekloster
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 992719885
Aksjekapital: -.241.000 NOK
Etableringsdato: 5/8/2008 1
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 144.000
Resultat: 19.000
Egenkapital: -241.000
Regnskap for  Nesjaryggen Velforening
Resultat 2018
Driftsinntekter 144.000
Driftskostnader -38.000
Driftsresultat 106.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -87.000
Finans -87.000
Resultat før skatt 19.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 38.000
Sum eiendeler 38.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital -241.000
Sum langsiktig gjeld 318.000
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 77.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 144.000
Driftsinntekter 144.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -38.000
Driftskostnader -38.000
Driftsresultat 106.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -87.000
Finans -87.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 38.000
Sum omløpsmidler 38.000
Sum eiendeler 38.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital -241.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 318.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 77.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 38.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet
Resultatgrad 73.6
Rentedekningsgrad 1.2
Gjeldsgrad -1.3
Total kapitalrentabilitet 137.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex