Nhf Ørsta/Volda
Juridisk navn:  Nhf Ørsta/Volda
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70066586
C/O Asbjørn Andersen Olavsgata 55 Fax:
6153 Ørsta 6153 Ørsta
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 892212422
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/31/1974
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Oseberg Services As
Hovedpunkter i regnskapet
2011
Omsetning: 346.000
Resultat: -215.000
Egenkapital: 415.000
Regnskap for  Nhf Ørsta/Volda
Resultat 2011
Driftsinntekter 346.000
Driftskostnader -568.000
Driftsresultat -221.000
Finansinntekter 7.000
Finanskostnader 0
Finans 7.000
Resultat før skatt -215.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -215.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 430.000
Sum eiendeler 430.000
Sum opptjent egenkapital 415.000
Sum egenkapital 415.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000
Sum gjeld og egenkapital 430.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 310.000
Andre inntekter 36.000
Driftsinntekter 346.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -568.000
Driftskostnader -568.000
Driftsresultat -221.000
Finansinntekter 7.000
Finanskostnader 0
Finans 7.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -215.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 145.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 285.000
Sum omløpsmidler 430.000
Sum eiendeler 430.000
Sum opptjent egenkapital 415.000
Sum egenkapital 415.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000
Sum gjeld og egenkapital 430.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 415.000
Likviditetsgrad 1 28.7
Likviditetsgrad 2 28.7
Soliditet 96.5
Resultatgrad -63.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet -49.8
Signatur
05.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
STYRELEIAR OG NESTLEIAR KVAR FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex