Nofitek AS
Juridisk navn:  Nofitek AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70199440
Postboks 6586 Hatlane Sjukenesstranda 52 Fax: 70199450
6024 Ålesund 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 960952464
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/7/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Moa Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17%
Resultat  
  
-79.22%
Egenkapital  
  
-7.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.540.000 18.723.000 20.316.000 18.084.000 13.071.000
Resultat: 112.000 539.000 321.000 167.000 -437.000
Egenkapital: 2.465.000 2.675.000 2.270.000 1.970.000 1.803.000
Regnskap for  Nofitek AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.540.000 18.723.000 20.316.000 18.084.000 13.071.000
Driftskostnader -15.357.000 -18.089.000 -19.897.000 -17.766.000 -13.470.000
Driftsresultat 182.000 633.000 419.000 318.000 -399.000
Finansinntekter 10.000 8.000 40.000 5.000 16.000
Finanskostnader -80.000 -102.000 -138.000 -156.000 -54.000
Finans -70.000 -94.000 -98.000 -151.000 -38.000
Resultat før skatt 112.000 539.000 321.000 167.000 -437.000
Skattekostnad -23.000 -134.000 -21.000 0 0
Årsresultat 90.000 405.000 300.000 167.000 -437.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 184.000 222.000 189.000 271.000 364.000
Sum omløpsmidler 5.307.000 5.324.000 5.805.000 4.575.000 3.585.000
Sum eiendeler 5.491.000 5.546.000 5.994.000 4.846.000 3.949.000
Sum opptjent egenkapital 2.365.000 2.575.000 2.170.000 1.870.000 1.703.000
Sum egenkapital 2.465.000 2.675.000 2.270.000 1.970.000 1.803.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.025.000 2.871.000 3.725.000 2.876.000 2.146.000
Sum gjeld og egenkapital 5.490.000 5.546.000 5.995.000 4.846.000 3.949.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.535.000 18.415.000 20.311.000 18.072.000 13.064.000
Andre inntekter 5.000 308.000 6.000 12.000 7.000
Driftsinntekter 15.540.000 18.723.000 20.316.000 18.084.000 13.071.000
Varekostnad -10.487.000 -12.692.000 -13.991.000 -12.112.000 -8.249.000
Lønninger -2.539.000 -2.914.000 -3.320.000 -3.185.000 -2.894.000
Avskrivning -38.000 -55.000 -74.000 -73.000 -73.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.293.000 -2.428.000 -2.512.000 -2.396.000 -2.254.000
Driftskostnader -15.357.000 -18.089.000 -19.897.000 -17.766.000 -13.470.000
Driftsresultat 182.000 633.000 419.000 318.000 -399.000
Finansinntekter 10.000 8.000 40.000 5.000 16.000
Finanskostnader -80.000 -102.000 -138.000 -156.000 -54.000
Finans -70.000 -94.000 -98.000 -151.000 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 0 0 0 0
Årsresultat 90.000 405.000 300.000 167.000 -437.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 184.000 222.000 189.000 264.000 337.000
Sum varige driftsmidler 184.000 222.000 189.000 264.000 337.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 7.000 27.000
Sum anleggsmidler 184.000 222.000 189.000 271.000 364.000
Varebeholdning 2.567.000 2.374.000 2.031.000 2.132.000 2.116.000
Kundefordringer 2.285.000 2.333.000 2.954.000 1.750.000 1.239.000
Andre fordringer 94.000 220.000 305.000 378.000 69.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 361.000 397.000 515.000 315.000 162.000
Sum omløpsmidler 5.307.000 5.324.000 5.805.000 4.575.000 3.585.000
Sum eiendeler 5.491.000 5.546.000 5.994.000 4.846.000 3.949.000
Sum opptjent egenkapital 2.365.000 2.575.000 2.170.000 1.870.000 1.703.000
Sum egenkapital 2.465.000 2.675.000 2.270.000 1.970.000 1.803.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 300.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.033.000 1.665.000 1.464.000 1.651.000 1.447.000
Betalbar skatt 23.000 134.000 21.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 699.000 730.000 634.000 877.000 372.000
Utbytte -300.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 970.000 342.000 1.606.000 348.000 328.000
Sum kortsiktig gjeld 3.025.000 2.871.000 3.725.000 2.876.000 2.146.000
Sum gjeld og egenkapital 5.490.000 5.546.000 5.995.000 4.846.000 3.949.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.282.000 2.453.000 2.080.000 1.699.000 1.439.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1 1 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 0.9 1 1 0.9 0.7
Soliditet 44.9 48.2 37.9 40.7 45.7
Resultatgrad 1.2 3.4 2.1 1.8 -3.1
Rentedekningsgrad 2.3 6.2 3 2.1 -7.1
Gjeldsgrad 1.2 1.1 1.6 1.5 1.2
Total kapitalrentabilitet 3.5 11.6 7.7 6.7 -9.7
Signatur
10.06.2016
SIGNATUR
HAABET HARALD OLAV
Prokurister
10.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex