Nordhavet Øysenter As
Juridisk navn:  Nordhavet Øysenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94039661
Måsvikvegen 393 Måsvikvegen 393 Fax:
9140 Rebbenes 9140 Rebbenes
Fylke: Kommune:
Troms Karlsøy
Org.nr: 918744193
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 16.02.2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vsk Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 50.000
Resultat: -134.000
Egenkapital: -73.000
Regnskap for  Nordhavet Øysenter As
Resultat 2017
Driftsinntekter 50.000
Driftskostnader -184.000
Driftsresultat -134.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -134.000
Skattekostnad 31.000
Årsresultat -103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000
Sum omløpsmidler 70.000
Sum eiendeler 101.000
Sum opptjent egenkapital -103.000
Sum egenkapital -73.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 174.000
Sum gjeld og egenkapital 101.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 50.000
Driftsinntekter 50.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -184.000
Driftskostnader -184.000
Driftsresultat -134.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 31.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 31.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 6.000
Andre fordringer 5.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 60.000
Sum omløpsmidler 70.000
Sum eiendeler 101.000
Sum opptjent egenkapital -103.000
Sum egenkapital -73.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 174.000
Sum kortsiktig gjeld 174.000
Sum gjeld og egenkapital 101.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -104.000
Likviditetsgrad 1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4
Soliditet -72.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.4
Total kapitalrentabilitet -132.7
Signatur
30.03.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
CASPERSEN TONE
CASPERSEN MAY KRISTIN
Prokurister
30.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex