Nordmela AS
Juridisk navn:  Nordmela AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76146820
Nordmela Nordmela Fax:
8489 Nordmela 8489 Nordmela
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 994491369
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.17%
Resultat  
  
-23.73%
Egenkapital  
  
3.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 75.000 72.000 43.000 576.000 167.000
Resultat: 45.000 59.000 124.000 488.000 -420.000
Egenkapital: 1.854.000 1.792.000 1.713.000 1.581.000 1.217.000
Regnskap for  Nordmela AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 75.000 72.000 43.000 576.000 167.000
Driftskostnader -62.000 -68.000 -58.000 -76.000 -68.000
Driftsresultat 12.000 4.000 -15.000 500.000 99.000
Finansinntekter 113.000 138.000 151.000 0 0
Finanskostnader -81.000 -83.000 -12.000 -12.000 -520.000
Finans 32.000 55.000 139.000 -12.000 -520.000
Resultat før skatt 45.000 59.000 124.000 488.000 -420.000
Skattekostnad 16.000 20.000 8.000 -124.000 -23.000
Årsresultat 61.000 79.000 132.000 364.000 -444.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.489.000 3.489.000 3.489.000 1.289.000 1.339.000
Sum omløpsmidler 135.000 117.000 54.000 678.000 182.000
Sum eiendeler 3.624.000 3.606.000 3.543.000 1.967.000 1.521.000
Sum opptjent egenkapital 1.704.000 1.642.000 1.563.000 1.431.000 1.067.000
Sum egenkapital 1.854.000 1.792.000 1.713.000 1.581.000 1.217.000
Sum langsiktig gjeld 1.651.000 1.706.000 1.764.000 324.000 276.000
Sum kortsiktig gjeld 120.000 108.000 65.000 62.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 3.625.000 3.606.000 3.542.000 1.967.000 1.521.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 75.000 72.000 43.000 576.000 167.000
Driftsinntekter 75.000 72.000 43.000 576.000 167.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -62.000 -68.000 -58.000 -76.000 -68.000
Driftskostnader -62.000 -68.000 -58.000 -76.000 -68.000
Driftsresultat 12.000 4.000 -15.000 500.000 99.000
Finansinntekter 113.000 138.000 151.000 0 0
Finanskostnader -81.000 -83.000 -12.000 -12.000 -520.000
Finans 32.000 55.000 139.000 -12.000 -520.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 61.000 79.000 132.000 364.000 -444.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 75.000 75.000 75.000 75.000 125.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 75.000 75.000 75.000 75.000 125.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.414.000 3.414.000 3.414.000 1.214.000 1.214.000
Sum anleggsmidler 3.489.000 3.489.000 3.489.000 1.289.000 1.339.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 37.000 40.000 48.000 146.000 171.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 98.000 77.000 6.000 531.000 10.000
Sum omløpsmidler 135.000 117.000 54.000 678.000 182.000
Sum eiendeler 3.624.000 3.606.000 3.543.000 1.967.000 1.521.000
Sum opptjent egenkapital 1.704.000 1.642.000 1.563.000 1.431.000 1.067.000
Sum egenkapital 1.854.000 1.792.000 1.713.000 1.581.000 1.217.000
Sum avsetninger til forpliktelser 42.000 59.000 79.000 103.000 17.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.651.000 1.706.000 1.764.000 324.000 276.000
Leverandørgjeld 22.000 16.000 23.000 24.000 0
Betalbar skatt 0 0 16.000 38.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 98.000 92.000 27.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 120.000 108.000 65.000 62.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 3.625.000 3.606.000 3.542.000 1.967.000 1.521.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.000 9.000 -11.000 616.000 154.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 0.8 10.9 6.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 0.8 11.0 6.6
Soliditet 51.1 49.7 48.4 80.4 80.0
Resultatgrad 1 5.6 -34.9 86.8 59.3
Rentedekningsgrad 0.1 0 -1.3 41.7 0.2
Gjeldsgrad 1 1 1.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 3.4 3.9 3.8 25.4 6.5
Signatur
13.01.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
NILSEN EGIL-ARNE
SIGNATUR HVER FOR SEG
NILSEN OLE-JONNY
Prokurister
13.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex