Norges Handikapforbund Bodø
Juridisk navn:  Norges Handikapforbund Bodø
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48455609
C/O Nhf Nord-Norge Stakkevollvegen 55 Fax:
9010 Tromsø 9010 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 984467095
Aksjekapital: 31 NOK
Etableringsdato: 12/31/1976
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 44.000
Resultat: -18.000
Egenkapital: 31.000
Regnskap for  Norges Handikapforbund Bodø
Resultat 2002
Driftsinntekter 44.000
Driftskostnader -62.000
Driftsresultat -18.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -18.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 31.000
Sum eiendeler 31.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 31.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000
Sum gjeld og egenkapital 32.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 44.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -62.000
Driftskostnader -62.000
Driftsresultat -18.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 1.000
Sum investeringer
Kasse, bank 31.000
Sum omløpsmidler 31.000
Sum eiendeler 31.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000
Sum gjeld og egenkapital 32.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000
Likviditetsgrad 1 31.0
Likviditetsgrad 2 31.1
Soliditet 96.9
Resultatgrad -40.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet -56.3
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex