Norsk Folkehjelp Haugaland
Juridisk navn:  Norsk Folkehjelp Haugaland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52727300
Karmsundgata 175 Karmsundgata 175 Fax: 52726730
5522 Haugesund 5522 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 974259966
Aksjekapital: 2.095.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/12/1995
Foretakstype: FLI
Revisor: Kpmg AS
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 980.000
Resultat: -141.000
Egenkapital: 1.947.000
Regnskap for  Norsk Folkehjelp Haugaland
Resultat 2002
Driftsinntekter 980.000
Driftskostnader -1.133.000
Driftsresultat -153.000
Finansinntekter 13.000
Finanskostnader -1.000
Finans 12.000
Resultat før skatt -141.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.607.000
Sum omløpsmidler 456.000
Sum eiendeler 2.063.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 1.947.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 116.000
Sum gjeld og egenkapital 2.063.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 980.000
Varekostnad 0
Lønninger -400.000
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -733.000
Driftskostnader -1.133.000
Driftsresultat -153.000
Finansinntekter 13.000
Finanskostnader -1.000
Finans 12.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 1.607.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 143.000
Sum investeringer
Kasse, bank 298.000
Sum omløpsmidler 456.000
Sum eiendeler 2.063.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 1.947.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 116.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 116.000
Sum gjeld og egenkapital 2.063.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 340.000
Likviditetsgrad 1 3.9
Likviditetsgrad 2 4.0
Soliditet 94.4
Resultatgrad -15.6
Rentedekningsgrad -140.0
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet -6.8
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex