Norsk Mose & Design As
Juridisk navn:  Norsk Mose & Design As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamle Kongevei 2442 Gamle Kongevei 2442 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 920618529
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/16/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Moltzau Revisjon AS
Regnskapsfører: Tema Regnskap Øst As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 987.000
Resultat: -828.000
Egenkapital: -578.000
Regnskap for  Norsk Mose & Design As
Resultat 2018
Driftsinntekter 987.000
Driftskostnader -1.780.000
Driftsresultat -793.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -35.000
Finans -35.000
Resultat før skatt -828.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -828.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 242.000
Sum omløpsmidler 900.000
Sum eiendeler 1.142.000
Sum opptjent egenkapital -828.000
Sum egenkapital -578.000
Sum langsiktig gjeld 195.000
Sum kortsiktig gjeld 1.525.000
Sum gjeld og egenkapital 1.142.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 987.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 987.000
Varekostnad -152.000
Lønninger -598.000
Avskrivning -34.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -996.000
Driftskostnader -1.780.000
Driftsresultat -793.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -35.000
Finans -35.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -828.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 242.000
Sum varige driftsmidler 242.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 242.000
Varebeholdning 526.000
Kundefordringer 268.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 106.000
Sum omløpsmidler 900.000
Sum eiendeler 1.142.000
Sum opptjent egenkapital -828.000
Sum egenkapital -578.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 195.000
Leverandørgjeld 363.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.121.000
Sum kortsiktig gjeld 1.525.000
Sum gjeld og egenkapital 1.142.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -625.000
Likviditetsgrad 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.2
Soliditet -50.6
Resultatgrad -80.3
Rentedekningsgrad -22.7
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet -69.4
Signatur
25.07.2018
SIGNATUR
FOSS HEIDI CATHRINE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex