Norway Datacenter
Juridisk navn:  Norway Datacenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Myrsætervegen 9 Myrsætervegen 9 Fax:
3522 Bjoneroa 3522 Bjoneroa
Fylke: Kommune:
Oppland Gran
Org.nr: 915978967
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/17/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 6.000 34.000 50.000
Resultat: 0 -16.000 -14.000 -12.000
Egenkapital: -20.000 -20.000 -4.000 11.000
Regnskap for  Norway Datacenter
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 6.000 34.000 50.000
Driftskostnader 0 -22.000 -49.000 -62.000
Driftsresultat 0 -16.000 -14.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 -16.000 -14.000 -12.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 -16.000 -14.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 2.000 18.000 31.000
Sum eiendeler 0 2.000 18.000 31.000
Sum opptjent egenkapital -42.000 -42.000 -34.000 -19.000
Sum egenkapital -20.000 -20.000 -4.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000 22.000 22.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 0 2.000 18.000 31.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 6.000 34.000 50.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 6.000 34.000 50.000
Varekostnad 0 -18.000 -28.000 -48.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -4.000 -21.000 -14.000
Driftskostnader 0 -22.000 -49.000 -62.000
Driftsresultat 0 -16.000 -14.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 -16.000 -14.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 18.000 26.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 2.000 0 4.000
Sum omløpsmidler 0 2.000 18.000 31.000
Sum eiendeler 0 2.000 18.000 31.000
Sum opptjent egenkapital -42.000 -42.000 -34.000 -19.000
Sum egenkapital -20.000 -20.000 -4.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 4.000 4.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 18.000 18.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000 22.000 22.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 0 2.000 18.000 31.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -20.000 -20.000 -4.000 11.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0 1.6
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0 0.3
Soliditet -22.2 35.5
Resultatgrad -266.7 -41.2 -24.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -5.5 1.8
Total kapitalrentabilitet -77.8 -38.7
Signatur
25.04.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.04.2019
PROKURA
GJEFSEN SÆBØE STEVE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex