Norwegian Library House AS
Juridisk navn:  Norwegian Library House AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22952742
Postboks 4737 Nydalen Nygård Terrasse 6 Fax: 22950325
0421 Oslo 873 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 964227578
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/26/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskaps-Centeret As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.29%
Resultat  
  
-130.09%
Egenkapital  
  
-29.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.835.000 4.323.000 3.984.000 4.432.000 5.364.000
Resultat: -260.000 -113.000 -170.000 -111.000 66.000
Egenkapital: 611.000 871.000 984.000 1.154.000 1.265.000
Regnskap for  Norwegian Library House AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.835.000 4.323.000 3.984.000 4.432.000 5.364.000
Driftskostnader -4.069.000 -4.439.000 -4.165.000 -4.554.000 -5.354.000
Driftsresultat -234.000 -116.000 -182.000 -121.000 10.000
Finansinntekter 3.000 4.000 4.000 11.000 19.000
Finanskostnader -29.000 0 7.000 0 37.000
Finans -26.000 4.000 11.000 11.000 56.000
Resultat før skatt -260.000 -113.000 -170.000 -111.000 66.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -18.000
Årsresultat -260.000 -113.000 -170.000 -111.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 101.000 130.000 159.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.121.000 1.597.000 1.715.000 2.157.000 2.210.000
Sum eiendeler 1.222.000 1.727.000 1.874.000 2.157.000 2.210.000
Sum opptjent egenkapital 511.000 771.000 884.000 1.054.000 1.165.000
Sum egenkapital 611.000 871.000 984.000 1.154.000 1.265.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 611.000 856.000 890.000 1.003.000 945.000
Sum gjeld og egenkapital 1.222.000 1.727.000 1.874.000 2.157.000 2.210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.835.000 4.323.000 3.984.000 4.432.000 5.364.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.835.000 4.323.000 3.984.000 4.432.000 5.364.000
Varekostnad -3.007.000 -3.376.000 -3.139.000 -3.477.000 -4.283.000
Lønninger -817.000 -827.000 -846.000 -887.000 -867.000
Avskrivning -29.000 -29.000 -14.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -216.000 -207.000 -166.000 -190.000 -204.000
Driftskostnader -4.069.000 -4.439.000 -4.165.000 -4.554.000 -5.354.000
Driftsresultat -234.000 -116.000 -182.000 -121.000 10.000
Finansinntekter 3.000 4.000 4.000 11.000 19.000
Finanskostnader -29.000 0 7.000 0 37.000
Finans -26.000 4.000 11.000 11.000 56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -260.000 -113.000 -170.000 -111.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 101.000 130.000 159.000 0 0
Sum varige driftsmidler 101.000 130.000 159.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 101.000 130.000 159.000 0 0
Varebeholdning 200.000 212.000 213.000 226.000 207.000
Kundefordringer 308.000 697.000 403.000 304.000 422.000
Andre fordringer 77.000 63.000 145.000 116.000 196.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 535.000 625.000 954.000 1.512.000 1.385.000
Sum omløpsmidler 1.121.000 1.597.000 1.715.000 2.157.000 2.210.000
Sum eiendeler 1.222.000 1.727.000 1.874.000 2.157.000 2.210.000
Sum opptjent egenkapital 511.000 771.000 884.000 1.054.000 1.165.000
Sum egenkapital 611.000 871.000 984.000 1.154.000 1.265.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 357.000 592.000 615.000 420.000 594.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 18.000
Skyldig offentlige avgifter 55.000 64.000 74.000 69.000 69.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 198.000 200.000 201.000 514.000 264.000
Sum kortsiktig gjeld 611.000 856.000 890.000 1.003.000 945.000
Sum gjeld og egenkapital 1.222.000 1.727.000 1.874.000 2.157.000 2.210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 510.000 741.000 825.000 1.154.000 1.265.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.9 1.9 2.2 2.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1.7 2.0 2.2
Soliditet 5 50.4 52.5 53.5 57.2
Resultatgrad -6.1 -2.7 -4.6 -2.7 0.2
Rentedekningsgrad -8.1 2 -0.8
Gjeldsgrad 1 1 0.9 0.9 0.7
Total kapitalrentabilitet -18.9 -6.5 -9.5 -5.1 1.3
Signatur
26.08.2011
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex