Nub AS
Juridisk navn:  Nub AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55130163
c/o Øyvind Hosøy Markaneset 66 c/o Øyvind Hosøy Markaneset 66 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 889230142
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 12/9/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Formuesforvaltning Forretningsførsel
Utvikling:
Omsetning  
  
102.67%
Resultat  
  
280.41%
Egenkapital  
  
-1.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 835.000 412.000 1.555.000 787.000 4.689.000
Resultat: 563.000 148.000 1.338.000 -130.000 4.505.000
Egenkapital: 28.552.000 28.989.000 31.031.000 31.192.000 33.523.000
Regnskap for  Nub AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 835.000 412.000 1.555.000 787.000 4.689.000
Driftskostnader -295.000 -286.000 -247.000 -946.000 -296.000
Driftsresultat 541.000 126.000 1.307.000 -159.000 4.393.000
Finansinntekter 22.000 22.000 31.000 30.000 111.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 22.000 22.000 31.000 29.000 111.000
Resultat før skatt 563.000 148.000 1.338.000 -130.000 4.505.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -375.000
Årsresultat 563.000 148.000 1.338.000 -130.000 4.129.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 250.000 287.000 508.000 0 2.669.000
Sum omløpsmidler 29.414.000 30.773.000 32.093.000 32.246.000 33.270.000
Sum eiendeler 29.664.000 31.060.000 32.601.000 32.246.000 35.939.000
Sum opptjent egenkapital 27.467.000 27.904.000 29.946.000 30.108.000 32.438.000
Sum egenkapital 28.552.000 28.989.000 31.031.000 31.192.000 33.523.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.113.000 2.071.000 1.570.000 1.053.000 2.417.000
Sum gjeld og egenkapital 29.665.000 31.060.000 32.601.000 32.246.000 35.940.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 835.000 412.000 1.555.000 787.000 4.689.000
Driftsinntekter 835.000 412.000 1.555.000 787.000 4.689.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -46.000 -51.000 -40.000 -1.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -249.000 -235.000 -207.000 -945.000 -295.000
Driftskostnader -295.000 -286.000 -247.000 -946.000 -296.000
Driftsresultat 541.000 126.000 1.307.000 -159.000 4.393.000
Finansinntekter 22.000 22.000 31.000 30.000 111.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 22.000 22.000 31.000 29.000 111.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -2.190.000 -1.500.000 -2.200.000 -4.932.000
Årsresultat 563.000 148.000 1.338.000 -130.000 4.129.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 2.669.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 37.000 508.000 0 0
Sum varige driftsmidler 0 37.000 508.000 0 2.669.000
Sum finansielle anleggsmidler 250.000 250.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 250.000 287.000 508.000 0 2.669.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 495.000 492.000 499.000 493.000 582.000
Sum investeringer 28.660.000 29.673.000 30.641.000 28.620.000 30.299.000
Kasse, bank 260.000 608.000 953.000 3.133.000 2.389.000
Sum omløpsmidler 29.414.000 30.773.000 32.093.000 32.246.000 33.270.000
Sum eiendeler 29.664.000 31.060.000 32.601.000 32.246.000 35.939.000
Sum opptjent egenkapital 27.467.000 27.904.000 29.946.000 30.108.000 32.438.000
Sum egenkapital 28.552.000 28.989.000 31.031.000 31.192.000 33.523.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 6.000 1.000 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 375.000
Skyldig offentlige avgifter 17.000 35.000 0 1.000 1.000
Utbytte -1.000.000 -2.190.000 -1.500.000 -2.200.000 -4.932.000
Annen kortsiktig gjeld 96.000 30.000 69.000 53.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 1.113.000 2.071.000 1.570.000 1.053.000 2.417.000
Sum gjeld og egenkapital 29.665.000 31.060.000 32.601.000 32.246.000 35.940.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.301.000 28.702.000 30.523.000 31.193.000 30.853.000
Likviditetsgrad 1 26.4 14.9 20.4 30.6 13.8
Likviditetsgrad 2 26.4 14.9 20.4 30.6 13.8
Soliditet 96.2 93.3 95.2 96.7 93.3
Resultatgrad 64.8 30.6 84.1 -20.2 93.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.9 0.5 4.1 -0.4 12.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex