Nygra As
Juridisk navn:  Nygra As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69300500
Storgata 3 Storgata 3 Fax: 69313264
1607 Fredrikstad 1607 Fredrikstad
Fylke: Kommune: Hjemmeside
Viken Fredrikstad
Org.nr: 928161439
Aksjekapital: 2.100.000 NOK
Etableringsdato: 7/20/1977
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3357.69%
Egenkapital  
  
30.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 35.000 37.000 160.000
Resultat: 899.000 26.000 -2.101.000 118.000 313.000
Egenkapital: 3.866.000 2.968.000 2.948.000 5.209.000 5.249.000
Regnskap for  Nygra As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 35.000 37.000 160.000
Driftskostnader -85.000 -131.000 -78.000 -71.000 -41.000
Driftsresultat -85.000 -131.000 -43.000 -35.000 119.000
Finansinntekter 1.036.000 276.000 166.000 170.000 194.000
Finanskostnader -53.000 -119.000 -2.224.000 -18.000 0
Finans 983.000 157.000 -2.058.000 152.000 194.000
Resultat før skatt 899.000 26.000 -2.101.000 118.000 313.000
Skattekostnad -2.000 -6.000 -31.000 -29.000 -85.000
Årsresultat 897.000 20.000 -2.132.000 88.000 229.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.605.000 3.929.000 4.009.000 6.422.000 6.715.000
Sum omløpsmidler 137.000 249.000 116.000 134.000 210.000
Sum eiendeler 4.742.000 4.178.000 4.125.000 6.556.000 6.925.000
Sum opptjent egenkapital 897.000 0 0 1.169.000 1.080.000
Sum egenkapital 3.866.000 2.968.000 2.948.000 5.209.000 5.249.000
Sum langsiktig gjeld 106.000 113.000 60.000 248.000 685.000
Sum kortsiktig gjeld 770.000 1.097.000 1.116.000 1.099.000 991.000
Sum gjeld og egenkapital 4.741.000 4.178.000 4.124.000 6.557.000 6.925.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 35.000 37.000 160.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 35.000 37.000 160.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -85.000 -131.000 -78.000 -71.000 -41.000
Driftskostnader -85.000 -131.000 -78.000 -71.000 -41.000
Driftsresultat -85.000 -131.000 -43.000 -35.000 119.000
Finansinntekter 1.036.000 276.000 166.000 170.000 194.000
Finanskostnader -53.000 -119.000 -2.224.000 -18.000 0
Finans 983.000 157.000 -2.058.000 152.000 194.000
Konsernbidrag 0 -48.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 897.000 20.000 -2.132.000 88.000 229.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 625.000 625.000 625.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 625.000 625.000 625.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.605.000 3.929.000 3.384.000 5.796.000 6.090.000
Sum anleggsmidler 4.605.000 3.929.000 4.009.000 6.422.000 6.715.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 2.000 2.000 2.000
Andre fordringer 79.000 243.000 75.000 75.000 75.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 59.000 6.000 39.000 57.000 133.000
Sum omløpsmidler 137.000 249.000 116.000 134.000 210.000
Sum eiendeler 4.742.000 4.178.000 4.125.000 6.556.000 6.925.000
Sum opptjent egenkapital 897.000 0 0 1.169.000 1.080.000
Sum egenkapital 3.866.000 2.968.000 2.948.000 5.209.000 5.249.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 9.000 18.000 30.000 48.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 106.000 113.000 60.000 248.000 685.000
Leverandørgjeld -1.000 11.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 771.000 1.086.000 1.116.000 1.099.000 991.000
Sum kortsiktig gjeld 770.000 1.097.000 1.116.000 1.099.000 991.000
Sum gjeld og egenkapital 4.741.000 4.178.000 4.124.000 6.557.000 6.925.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -633.000 -848.000 -1.000.000 -965.000 -781.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3
Soliditet 81.5 7 71.5 79.5 75.8
Resultatgrad -122.9 -94.6 74.4
Rentedekningsgrad -1.6 -1.1 7.5
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 20.1 3.5 3 2.1 4.5
Signatur
04.05.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
04.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Uenighet med ledelse, regnskapsprinsipp/estimat
Send e-post Lukk
Nygra As
Hotellet ligger sentralt ved Kirkeparken i Fredrikstad, ca. 5 min gangavstand fra jernbanestasjon og rutebilstasjon.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex