Nylenna As
Juridisk navn:  Nylenna As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hålopveien 210 Hålopveien 210 Fax:
7982 Bindalseidet 7982 Bindalseidet
Fylke: Kommune:
Nordland Bindal
Org.nr: 921988958
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/3/2019 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 55.000
Resultat: 38.000
Egenkapital: 59.000
Regnskap for  Nylenna As
Resultat 2018
Driftsinntekter 55.000
Driftskostnader -18.000
Driftsresultat 38.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 38.000
Skattekostnad -9.000
Årsresultat 29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 94.000
Sum eiendeler 94.000
Sum opptjent egenkapital 29.000
Sum egenkapital 59.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 35.000
Sum gjeld og egenkapital 94.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 55.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 55.000
Varekostnad -9.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -9.000
Driftskostnader -18.000
Driftsresultat 38.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 64.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 30.000
Sum omløpsmidler 94.000
Sum eiendeler 94.000
Sum opptjent egenkapital 29.000
Sum egenkapital 59.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 21.000
Betalbar skatt 9.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 35.000
Sum gjeld og egenkapital 94.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 59.000
Likviditetsgrad 1 2.7
Likviditetsgrad 2 2.7
Soliditet 62.8
Resultatgrad 69.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6
Total kapitalrentabilitet 40.4
Signatur
07.01.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex