Oasen Legesenter Da
Juridisk navn:  Oasen Legesenter Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55176507
Folke Bernadottes vei 52 Folke Bernadottes vei 52 Fax:
5147 Fyllingsdalen 5147 Fyllingsdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 915486487
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 5/7/2015 1
Foretakstype: DA
Regnskapsfører: Collegium Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.49%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.455.000 4.477.000 4.585.000 4.329.000 2.860.000
Resultat: 0 0 0 0 -1.244.000
Egenkapital: 164.000 164.000 164.000 164.000 214.000
Regnskap for  Oasen Legesenter Da
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.455.000 4.477.000 4.585.000 4.329.000 2.860.000
Driftskostnader -4.453.000 -4.476.000 -4.584.000 -4.330.000 -4.104.000
Driftsresultat 1.000 0 0 0 -1.245.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 -1.000 0 0
Finans -2.000 0 -1.000 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 -1.244.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 28.000 72.000 89.000 1.000
Sum omløpsmidler 774.000 718.000 828.000 795.000 672.000
Sum eiendeler 778.000 746.000 900.000 884.000 673.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 51.000
Sum egenkapital 164.000 164.000 164.000 164.000 214.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 614.000 583.000 736.000 721.000 458.000
Sum gjeld og egenkapital 778.000 747.000 900.000 885.000 673.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 283.000 253.000 212.000 194.000 162.000
Andre inntekter 4.172.000 4.223.000 4.372.000 4.136.000 2.698.000
Driftsinntekter 4.455.000 4.477.000 4.585.000 4.329.000 2.860.000
Varekostnad -659.000 -668.000 -736.000 -727.000 -654.000
Lønninger -1.971.000 -2.080.000 -1.996.000 -1.922.000 -1.851.000
Avskrivning -25.000 -43.000 -42.000 -30.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.798.000 -1.685.000 -1.810.000 -1.651.000 -1.599.000
Driftskostnader -4.453.000 -4.476.000 -4.584.000 -4.330.000 -4.104.000
Driftsresultat 1.000 0 0 0 -1.245.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 -1.000 0 0
Finans -2.000 0 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 28.000 71.000 89.000 0
Sum varige driftsmidler 3.000 28.000 71.000 89.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 4.000 28.000 72.000 89.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 14.000 177.000 39.000
Andre fordringer 48.000 66.000 191.000 259.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 726.000 652.000 622.000 359.000 608.000
Sum omløpsmidler 774.000 718.000 828.000 795.000 672.000
Sum eiendeler 778.000 746.000 900.000 884.000 673.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 51.000
Sum egenkapital 164.000 164.000 164.000 164.000 214.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 300.000 139.000 310.000 285.000 69.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 101.000 117.000 116.000 114.000 111.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 213.000 326.000 310.000 322.000 278.000
Sum kortsiktig gjeld 614.000 583.000 736.000 721.000 458.000
Sum gjeld og egenkapital 778.000 747.000 900.000 885.000 673.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 160.000 135.000 92.000 74.000 214.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.1 1.1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.1 1.1 1.5
Soliditet 21.1 2 18.2 18.5 31.8
Resultatgrad 0 0 0 0 -43.5
Rentedekningsgrad 0.5 0
Gjeldsgrad 3.7 3.6 4.5 4.4 2.1
Total kapitalrentabilitet 0.1 0 0 0 -185.3
Signatur
05.01.2017
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Prokurister
05.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex