Orkel Holding As
Juridisk navn:  Orkel Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gilhaugvegen 13 Gilhaugvegen 13 Fax:
7320 Fannrem 7320 Fannrem
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Orkdal
Org.nr: 815274962
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12.04.2015
Foretakstype: AS
Revisor: Orkla Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-185,51%
Resultat  
  
958,48%
Egenkapital  
  
53,8%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015
Omsetning: -413.000 483.000
Resultat: 6.806.000 643.000
Egenkapital: 2.284.000 1.485.000
Regnskap for  Orkel Holding As
Resultat 2016 2015
Driftsinntekter -413.000 483.000
Driftskostnader -185.000 -61.000
Driftsresultat -598.000 422.000
Finansinntekter 8.002.000 751.000
Finanskostnader -598.000 -530.000
Finans 7.404.000 221.000
Resultat før skatt 6.806.000 643.000
Skattekostnad -8.000 -40.000
Årsresultat 6.798.000 603.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.019.000 25.769.000
Sum omløpsmidler 1.347.000 966.000
Sum eiendeler 28.366.000 26.735.000
Sum opptjent egenkapital 2.184.000 1.385.000
Sum egenkapital 2.284.000 1.485.000
Sum langsiktig gjeld 25.864.000 23.665.000
Sum kortsiktig gjeld 218.000 1.584.000
Sum gjeld og egenkapital 28.366.000 26.734.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 70.000
Andre inntekter -413.000 413.000
Driftsinntekter -413.000 483.000
Varekostnad 0 -38.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -185.000 -23.000
Driftskostnader -185.000 -61.000
Driftsresultat -598.000 422.000
Finansinntekter 8.002.000 751.000
Finanskostnader -598.000 -530.000
Finans 7.404.000 221.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -6.000.000 0
Årsresultat 6.798.000 603.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 27.019.000 25.769.000
Sum anleggsmidler 27.019.000 25.769.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 195.000 195.000
Andre fordringer 45.000 462.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.107.000 309.000
Sum omløpsmidler 1.347.000 966.000
Sum eiendeler 28.366.000 26.735.000
Sum opptjent egenkapital 2.184.000 1.385.000
Sum egenkapital 2.284.000 1.485.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 100.000 400.000
Sum langsiktig gjeld 25.864.000 23.665.000
Leverandørgjeld 0 235.000
Betalbar skatt 8.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte -6.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 110.000 910.000
Sum kortsiktig gjeld 218.000 1.584.000
Sum gjeld og egenkapital 28.366.000 26.734.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.129.000 -618.000
Likviditetsgrad 1 6.2 0.6
Likviditetsgrad 2 6.2 0.7
Soliditet 8.1 5.6
Resultatgrad 144.8 87.4
Rentedekningsgrad 2.2
Gjeldsgrad 11.4 17.0
Total kapitalrentabilitet 26.1 4.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex