Oslo Eiendomsutleie As
Juridisk navn:  Oslo Eiendomsutleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lillevannsveien 35B Lillevannsveien 35B Fax:
0788 Oslo 788 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917714320
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/14/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
103.26%
Resultat  
  
199.55%
Egenkapital  
  
94.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 811.000 399.000 32.000
Resultat: 440.000 -442.000 -52.000
Egenkapital: -24.000 -464.000 3.108.000
Regnskap for  Oslo Eiendomsutleie As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 811.000 399.000 32.000
Driftskostnader -126.000 -752.000 -84.000
Driftsresultat 685.000 -353.000 -52.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -245.000 -89.000 0
Finans -245.000 -89.000 0
Resultat før skatt 440.000 -442.000 -52.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 440.000 -442.000 -52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.750.000 8.750.000 3.100.000
Sum omløpsmidler 204.000 22.000 8.000
Sum eiendeler 8.954.000 8.772.000 3.108.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 -488.000 -52.000
Sum egenkapital -24.000 -464.000 3.108.000
Sum langsiktig gjeld 8.690.000 8.947.000 0
Sum kortsiktig gjeld 289.000 289.000 0
Sum gjeld og egenkapital 8.955.000 8.772.000 3.108.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 32.000
Andre inntekter 811.000 399.000 0
Driftsinntekter 811.000 399.000 32.000
Varekostnad 0 0 -78.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -126.000 -752.000 -6.000
Driftskostnader -126.000 -752.000 -84.000
Driftsresultat 685.000 -353.000 -52.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -245.000 -89.000 0
Finans -245.000 -89.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 440.000 -442.000 -52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 8.750.000 8.750.000 3.100.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.750.000 8.750.000 3.100.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.750.000 8.750.000 3.100.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 204.000 22.000 8.000
Sum omløpsmidler 204.000 22.000 8.000
Sum eiendeler 8.954.000 8.772.000 3.108.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 -488.000 -52.000
Sum egenkapital -24.000 -464.000 3.108.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.690.000 8.947.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 289.000 289.000 0
Sum kortsiktig gjeld 289.000 289.000 0
Sum gjeld og egenkapital 8.955.000 8.772.000 3.108.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -85.000 -267.000 8.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.1 0
Soliditet -0.3 -5.3 1
Resultatgrad 84.5 -88.5 -162.5
Rentedekningsgrad 2.8
Gjeldsgrad -374.1 -19.9 0
Total kapitalrentabilitet 7.6 -1.7
Signatur
16.09.2016
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex