Partrederiet Sandflæsa DA
Juridisk navn:  Partrederiet Sandflæsa DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95180970
Fax:
8742 Selvær 8742 Selvær
Fylke: Kommune:
Nordland Træna
Org.nr: 965605851
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/10/1992
Foretakstype: PRE
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.95%
Resultat  
  
-113.76%
Egenkapital  
  
-3.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 794.000 1.102.000 1.285.000 1.427.000 1.450.000
Resultat: -26.000 189.000 94.000 82.000 -177.000
Egenkapital: 1.117.000 1.160.000 991.000 923.000 873.000
Regnskap for  Partrederiet Sandflæsa DA
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 794.000 1.102.000 1.285.000 1.427.000 1.450.000
Driftskostnader -806.000 -898.000 -1.184.000 -1.338.000 -1.580.000
Driftsresultat -12.000 204.000 101.000 89.000 -130.000
Finansinntekter 3.000 3.000 5.000 14.000 9.000
Finanskostnader -17.000 -18.000 -12.000 -20.000 -56.000
Finans -14.000 -15.000 -7.000 -6.000 -47.000
Resultat før skatt -26.000 189.000 94.000 82.000 -177.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 189.000 94.000 82.000 -177.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.637.000 1.405.000 1.413.000 1.455.000 1.276.000
Sum omløpsmidler 38.000 290.000 123.000 200.000 886.000
Sum eiendeler 1.675.000 1.695.000 1.536.000 1.655.000 2.162.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 1.160.000 991.000 923.000 873.000
Sum egenkapital 1.117.000 1.160.000 991.000 923.000 873.000
Sum langsiktig gjeld 354.000 513.000 470.000 560.000 1.012.000
Sum kortsiktig gjeld 204.000 23.000 75.000 172.000 278.000
Sum gjeld og egenkapital 1.676.000 1.696.000 1.536.000 1.655.000 2.163.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 778.000 1.081.000 1.259.000 1.395.000 1.410.000
Andre inntekter 16.000 20.000 26.000 32.000 40.000
Driftsinntekter 794.000 1.102.000 1.285.000 1.427.000 1.450.000
Varekostnad 0 0 0 0 -24.000
Lønninger -437.000 -306.000 -355.000 -376.000 -666.000
Avskrivning -52.000 -158.000 -166.000 -185.000 -162.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -317.000 -434.000 -663.000 -777.000 -728.000
Driftskostnader -806.000 -898.000 -1.184.000 -1.338.000 -1.580.000
Driftsresultat -12.000 204.000 101.000 89.000 -130.000
Finansinntekter 3.000 3.000 5.000 14.000 9.000
Finanskostnader -17.000 -18.000 -12.000 -20.000 -56.000
Finans -14.000 -15.000 -7.000 -6.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 189.000 94.000 82.000 -177.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Fast eiendom 733.000 177.000 47.000 49.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 35.000 43.000 34.000 42.000
Sum varige driftsmidler 975.000 1.005.000 1.013.000 1.155.000 976.000
Sum finansielle anleggsmidler 362.000 100.000 100.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.637.000 1.405.000 1.413.000 1.455.000 1.276.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 850.000
Andre fordringer 6.000 6.000 0 0 0
Sum investeringer 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Kasse, bank 7.000 259.000 98.000 175.000 11.000
Sum omløpsmidler 38.000 290.000 123.000 200.000 886.000
Sum eiendeler 1.675.000 1.695.000 1.536.000 1.655.000 2.162.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 1.160.000 991.000 923.000 873.000
Sum egenkapital 1.117.000 1.160.000 991.000 923.000 873.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 354.000 513.000 470.000 560.000 1.012.000
Leverandørgjeld 150.000 0 0 42.000 35.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 34.000 15.000 24.000 71.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 7.000 50.000 59.000 201.000
Sum kortsiktig gjeld 204.000 23.000 75.000 172.000 278.000
Sum gjeld og egenkapital 1.676.000 1.696.000 1.536.000 1.655.000 2.163.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -166.000 267.000 48.000 28.000 608.000
Likviditetsgrad 1 0.2 12.6 1.6 1.2 3.2
Likviditetsgrad 2 0.2 12.6 1.6 1.2 3.2
Soliditet 66.7 68.4 64.5 55.8 40.4
Resultatgrad -1.5 18.5 7.9 6.2 -9.0
Rentedekningsgrad -0.7 11.3 8.4 5.2 -2.2
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 0.8 1.5
Total kapitalrentabilitet -0.5 12.2 6.9 6.2 -5.6
Signatur
22.10.2009
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Prokurister
22.10.2009
PROKURA HVER FOR SEG:
ODD JOSTEIN STANGEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex