Potpurriet Rosal AS
Juridisk navn:  Potpurriet Rosal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22591225
Vestsidavegen 1039 Sundgata 2A Fax: 22427520
2162 Brårud 2080 Eidsvoll
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 971653639
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/14/1994
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
91.67%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.000 -12.000 -9.000 -10.000 0
Egenkapital: -559.000 -559.000 -546.000 -537.000 -527.000
Regnskap for  Potpurriet Rosal AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -13.000 -9.000 -10.000 0
Driftsresultat 0 -13.000 -9.000 -10.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -1.000 -12.000 -9.000 -10.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -12.000 -9.000 -10.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 9.000 9.000 9.000 10.000 10.000
Sum eiendeler 9.000 9.000 9.000 10.000 10.000
Sum opptjent egenkapital -659.000 -659.000 -646.000 -637.000 -627.000
Sum egenkapital -559.000 -559.000 -546.000 -537.000 -527.000
Sum langsiktig gjeld 568.000 556.000 556.000 547.000 537.000
Sum kortsiktig gjeld 0 13.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -13.000 -9.000 -10.000 0
Driftskostnader 0 -13.000 -9.000 -10.000 0
Driftsresultat 0 -13.000 -9.000 -10.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -12.000 -9.000 -10.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 9.000 9.000 10.000 10.000
Sum omløpsmidler 9.000 9.000 9.000 10.000 10.000
Sum eiendeler 9.000 9.000 9.000 10.000 10.000
Sum opptjent egenkapital -659.000 -659.000 -646.000 -637.000 -627.000
Sum egenkapital -559.000 -559.000 -546.000 -537.000 -527.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 568.000 556.000 556.000 547.000 537.000
Leverandørgjeld 0 13.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 13.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 -4.000 9.000 10.000 10.000
Likviditetsgrad 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0 0.7 0 0.0 0.0
Soliditet -6211.1 -5370.0 -5270.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet 0 -100.0 0.0
Signatur
23.01.2020
SIGNATUR
LARSEN MARIANNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex