Proffen Hageby 1 Sameie
Juridisk navn:  Proffen Hageby 1 Sameie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Obos Postboks 6666 St Olavsplass C/O Obos Østfold Storgata 5 Fax:
0129 Oslo 1607 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 923627707
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/18/2019
Foretakstype: ESEK
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Obos Bbl
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 369.000
Resultat: 274.000
Egenkapital: 274.000
Regnskap for  Proffen Hageby 1 Sameie
Resultat 2019
Driftsinntekter 369.000
Driftskostnader -95.000
Driftsresultat 274.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 274.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 274.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 335.000
Sum eiendeler 335.000
Sum opptjent egenkapital 274.000
Sum egenkapital 274.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 61.000
Sum gjeld og egenkapital 335.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 369.000
Driftsinntekter 369.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -95.000
Driftskostnader -95.000
Driftsresultat 274.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 274.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 191.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 144.000
Sum omløpsmidler 335.000
Sum eiendeler 335.000
Sum opptjent egenkapital 274.000
Sum egenkapital 274.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 30.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000
Sum gjeld og egenkapital 335.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 274.000
Likviditetsgrad 1 5.5
Likviditetsgrad 2 5.5
Soliditet 81.8
Resultatgrad 74.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet 81.8
Signatur
11.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex