Psykologpraksis As
Juridisk navn:  Psykologpraksis As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41559226
Edmund Neuperts gate 2 Edmund Neuperts gate 2 Fax:
0475 Oslo 475 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998603978
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/8/2012 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.35%
Resultat  
  
106.04%
Egenkapital  
  
1.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 725.000 657.000 536.000 633.000 1.007.000
Resultat: 307.000 149.000 258.000 232.000 700.000
Egenkapital: 1.501.000 1.474.000 1.368.000 1.177.000 1.011.000
Regnskap for  Psykologpraksis As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 725.000 657.000 536.000 633.000 1.007.000
Driftskostnader -418.000 -509.000 -276.000 -403.000 -318.000
Driftsresultat 307.000 148.000 261.000 231.000 689.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 11.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 0 0
Finans 0 1.000 -2.000 2.000 11.000
Resultat før skatt 307.000 149.000 258.000 232.000 700.000
Skattekostnad -74.000 -43.000 -67.000 -67.000 -191.000
Årsresultat 233.000 106.000 191.000 166.000 509.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 1.020.000 1.022.000 1.128.000 1.133.000
Sum omløpsmidler 1.680.000 524.000 454.000 191.000 179.000
Sum eiendeler 1.702.000 1.544.000 1.476.000 1.319.000 1.312.000
Sum opptjent egenkapital 1.471.000 1.444.000 1.338.000 1.147.000 981.000
Sum egenkapital 1.501.000 1.474.000 1.368.000 1.177.000 1.011.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 200.000 70.000 108.000 140.000 300.000
Sum gjeld og egenkapital 1.701.000 1.544.000 1.477.000 1.319.000 1.311.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 725.000 657.000 536.000 633.000 1.007.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 725.000 657.000 536.000 633.000 1.007.000
Varekostnad -8.000 0 0 -11.000 0
Lønninger -1.000 -1.000 -1.000 -3.000 -5.000
Avskrivning -6.000 -2.000 -6.000 -6.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -403.000 -506.000 -269.000 -383.000 -310.000
Driftskostnader -418.000 -509.000 -276.000 -403.000 -318.000
Driftsresultat 307.000 148.000 261.000 231.000 689.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 11.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 0 0
Finans 0 1.000 -2.000 2.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0 0 -100.000
Årsresultat 233.000 106.000 191.000 166.000 509.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 0 2.000 8.000 13.000
Sum varige driftsmidler 22.000 0 2.000 8.000 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.020.000 1.020.000 1.120.000 1.120.000
Sum anleggsmidler 22.000 1.020.000 1.022.000 1.128.000 1.133.000
Varebeholdning 0 3.000 3.000 3.000 0
Kundefordringer 77.000 26.000 24.000 6.000 12.000
Andre fordringer 78.000 84.000 93.000 67.000 30.000
Sum investeringer 1.320.000 0 0 0 0
Kasse, bank 205.000 411.000 334.000 116.000 137.000
Sum omløpsmidler 1.680.000 524.000 454.000 191.000 179.000
Sum eiendeler 1.702.000 1.544.000 1.476.000 1.319.000 1.312.000
Sum opptjent egenkapital 1.471.000 1.444.000 1.338.000 1.147.000 981.000
Sum egenkapital 1.501.000 1.474.000 1.368.000 1.177.000 1.011.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 2.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 74.000 44.000 69.000 65.000 190.000
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Utbytte -100.000 0 0 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 27.000 26.000 39.000 74.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 200.000 70.000 108.000 140.000 300.000
Sum gjeld og egenkapital 1.701.000 1.544.000 1.477.000 1.319.000 1.311.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.480.000 454.000 346.000 51.000 -121.000
Likviditetsgrad 1 8.4 7.5 4.2 1.4 0.6
Likviditetsgrad 2 8.4 7.4 4.2 1.4 0.6
Soliditet 88.2 95.5 92.6 89.2 77.1
Resultatgrad 42.3 22.5 48.7 36.5 68.4
Rentedekningsgrad 8
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 1 9.7 17.7 17.7 53.4
Signatur
08.08.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.08.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex