Pulmivest AS
Juridisk navn:  Pulmivest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56313760
Blombakkane 2 Fax: 56313765
5354 Straume 5353 Straume
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 980252264
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Reed Skagen Ii As
Utvikling:
Omsetning  
  
-61.31%
Resultat  
  
-1079.7%
Egenkapital  
  
-18.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 130.000 336.000 292.000 4.214.000 2.455.000
Resultat: -1.930.000 197.000 -51.000 3.235.000 1.128.000
Egenkapital: 9.958.000 12.203.000 12.196.000 12.376.000 10.557.000
Regnskap for  Pulmivest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 130.000 336.000 292.000 4.214.000 2.455.000
Driftskostnader -60.000 -140.000 -347.000 -981.000 -1.327.000
Driftsresultat 70.000 196.000 -56.000 3.233.000 1.128.000
Finansinntekter 0 1.000 5.000 2.000 1.000
Finanskostnader -2.000.000 0 0 0 -1.000
Finans -2.000.000 1.000 5.000 2.000 0
Resultat før skatt -1.930.000 197.000 -51.000 3.235.000 1.128.000
Skattekostnad -16.000 -39.000 20.000 -526.000 -274.000
Årsresultat -1.945.000 158.000 -30.000 2.708.000 854.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.786.000 11.786.000 11.702.000 10.846.000 9.864.000
Sum omløpsmidler 361.000 827.000 924.000 2.784.000 1.952.000
Sum eiendeler 10.147.000 12.613.000 12.626.000 13.630.000 11.816.000
Sum opptjent egenkapital 9.858.000 12.103.000 12.096.000 12.276.000 10.457.000
Sum egenkapital 9.958.000 12.203.000 12.196.000 12.376.000 10.557.000
Sum langsiktig gjeld 114.000 143.000 196.000 264.000 0
Sum kortsiktig gjeld 74.000 266.000 234.000 990.000 1.259.000
Sum gjeld og egenkapital 10.146.000 12.612.000 12.626.000 13.630.000 11.816.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 130.000 336.000 63.000 261.000 327.000
Andre inntekter 0 0 229.000 3.953.000 2.128.000
Driftsinntekter 130.000 336.000 292.000 4.214.000 2.455.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -1.000
Avskrivning 0 -16.000 -44.000 -41.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -60.000 -124.000 -303.000 -940.000 -1.286.000
Driftskostnader -60.000 -140.000 -347.000 -981.000 -1.327.000
Driftsresultat 70.000 196.000 -56.000 3.233.000 1.128.000
Finansinntekter 0 1.000 5.000 2.000 1.000
Finanskostnader -2.000.000 0 0 0 -1.000
Finans -2.000.000 1.000 5.000 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -150.000 -150.000 -889.000 -500.000
Årsresultat -1.945.000 158.000 -30.000 2.708.000 854.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 16.000 60.000 78.000
Sum varige driftsmidler 0 0 16.000 60.000 78.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.786.000 11.786.000 11.686.000 10.786.000 9.786.000
Sum anleggsmidler 9.786.000 11.786.000 11.702.000 10.846.000 9.864.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 134.000 135.000 93.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 361.000 693.000 789.000 2.691.000 1.952.000
Sum omløpsmidler 361.000 827.000 924.000 2.784.000 1.952.000
Sum eiendeler 10.147.000 12.613.000 12.626.000 13.630.000 11.816.000
Sum opptjent egenkapital 9.858.000 12.103.000 12.096.000 12.276.000 10.457.000
Sum egenkapital 9.958.000 12.203.000 12.196.000 12.376.000 10.557.000
Sum avsetninger til forpliktelser 114.000 143.000 196.000 264.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 114.000 143.000 196.000 264.000 0
Leverandørgjeld 0 0 3.000 28.000 12.000
Betalbar skatt 45.000 91.000 48.000 262.000 274.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 1.000
Utbytte -300.000 -150.000 -150.000 -889.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 29.000 25.000 33.000 0 972.000
Sum kortsiktig gjeld 74.000 266.000 234.000 990.000 1.259.000
Sum gjeld og egenkapital 10.146.000 12.612.000 12.626.000 13.630.000 11.816.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 287.000 561.000 690.000 1.794.000 693.000
Likviditetsgrad 1 4.9 3.1 3.9 2.8 1.6
Likviditetsgrad 2 4.9 3.1 3.9 2.8 1.6
Soliditet 98.1 96.8 96.6 90.8 89.3
Resultatgrad 53.8 58.3 -19.2 76.7 45.9
Rentedekningsgrad 0 1129.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.7 1.6 -0.4 23.7 9.6
Signatur
23.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex