Quality Golf Travel As
Juridisk navn:  Quality Golf Travel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51709171
Postboks 167 Jon Torbergssons Vei 6 Fax: 51709171
4096 Randaberg 4070 Randaberg
Fylke: Kommune:
Rogaland Randaberg
Org.nr: 979539894
Aksjekapital: 105.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rogaland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
95.54%
Egenkapital  
  
-19.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 5.000 205.000 481.000 514.000
Resultat: -21.000 -471.000 -575.000 -320.000 -333.000
Egenkapital: 85.000 106.000 762.000 1.618.000 1.975.000
Regnskap for  Quality Golf Travel As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 5.000 205.000 481.000 514.000
Driftskostnader -21.000 -479.000 -788.000 -827.000 -900.000
Driftsresultat -21.000 -473.000 -583.000 -347.000 -387.000
Finansinntekter 1.000 3.000 8.000 26.000 53.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 3.000 8.000 26.000 53.000
Resultat før skatt -21.000 -471.000 -575.000 -320.000 -333.000
Skattekostnad 0 0 -281.000 64.000 90.000
Årsresultat -21.000 -471.000 -856.000 -256.000 -243.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 281.000 217.000
Sum omløpsmidler 87.000 233.000 912.000 1.466.000 1.973.000
Sum eiendeler 87.000 233.000 912.000 1.747.000 2.190.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 1.000 657.000 1.513.000 1.870.000
Sum egenkapital 85.000 106.000 762.000 1.618.000 1.975.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 127.000 151.000 129.000 216.000
Sum gjeld og egenkapital 86.000 233.000 913.000 1.747.000 2.191.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 45.000
Andre inntekter 0 5.000 205.000 481.000 470.000
Driftsinntekter 0 5.000 205.000 481.000 514.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -11.000 -415.000 -575.000 -388.000 -384.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -64.000 -213.000 -439.000 -516.000
Driftskostnader -21.000 -479.000 -788.000 -827.000 -900.000
Driftsresultat -21.000 -473.000 -583.000 -347.000 -387.000
Finansinntekter 1.000 3.000 8.000 26.000 53.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 3.000 8.000 26.000 53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -85.000 0 0 -100.000
Årsresultat -21.000 -471.000 -856.000 -256.000 -243.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 281.000 217.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 281.000 217.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 45.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 87.000 233.000 912.000 1.466.000 1.929.000
Sum omløpsmidler 87.000 233.000 912.000 1.466.000 1.973.000
Sum eiendeler 87.000 233.000 912.000 1.747.000 2.190.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 1.000 657.000 1.513.000 1.870.000
Sum egenkapital 85.000 106.000 762.000 1.618.000 1.975.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 24.000 11.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 10.000 82.000 34.000 44.000
Utbytte 0 -85.000 0 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 0 30.000 44.000 85.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 127.000 151.000 129.000 216.000
Sum gjeld og egenkapital 86.000 233.000 913.000 1.747.000 2.191.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 86.000 106.000 761.000 1.337.000 1.757.000
Likviditetsgrad 1 8 1.8 6 11.4 9.1
Likviditetsgrad 2 8 1.8 6 11.4 9.2
Soliditet 98.8 45.5 83.5 92.6 90.1
Resultatgrad -284.4 -72.1 -75.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 1.2 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -23.3 -201.7 -18.4 -15.2
Signatur
10.09.2012
RUNE HÅVERSEN
Prokurister
10.09.2012
RUNE HÅVERSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex