Rørlegger Torgersen AS
Juridisk navn:  Rørlegger Torgersen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51661215
Strandgata 11 Strandgata 11 Fax: 51665394
4307 Sandnes 4307 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 979373856
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 10/29/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Vold Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
55.59%
Resultat  
  
190.1%
Egenkapital  
  
19.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 41.495.000 26.670.000 23.128.000 20.039.000 24.371.000
Resultat: 528.000 -586.000 511.000 -208.000 566.000
Egenkapital: 3.214.000 2.686.000 3.272.000 2.761.000 2.969.000
Regnskap for  Rørlegger Torgersen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 41.495.000 26.670.000 23.128.000 20.039.000 24.371.000
Driftskostnader -40.872.000 -26.900.000 -22.688.000 -20.237.000 -23.765.000
Driftsresultat 622.000 -230.000 439.000 -198.000 606.000
Finansinntekter 24.000 -114.000 121.000 56.000 9.000
Finanskostnader -118.000 -242.000 -50.000 -65.000 -48.000
Finans -94.000 -356.000 71.000 -9.000 -39.000
Resultat før skatt 528.000 -586.000 511.000 -208.000 566.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 528.000 -586.000 511.000 -208.000 566.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 157.000 273.000 751.000 927.000 1.023.000
Sum omløpsmidler 13.702.000 10.780.000 8.968.000 6.756.000 6.557.000
Sum eiendeler 13.859.000 11.053.000 9.719.000 7.683.000 7.580.000
Sum opptjent egenkapital 2.714.000 2.186.000 2.772.000 2.261.000 2.469.000
Sum egenkapital 3.214.000 2.686.000 3.272.000 2.761.000 2.969.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 75.000 142.000 204.000
Sum kortsiktig gjeld 10.644.000 8.367.000 6.372.000 4.780.000 4.406.000
Sum gjeld og egenkapital 13.858.000 11.053.000 9.719.000 7.683.000 7.579.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.495.000 26.670.000 23.012.000 19.899.000 24.354.000
Andre inntekter 0 0 116.000 140.000 17.000
Driftsinntekter 41.495.000 26.670.000 23.128.000 20.039.000 24.371.000
Varekostnad -22.700.000 -12.323.000 -10.478.000 -7.606.000 -10.262.000
Lønninger -14.204.000 -11.081.000 -9.027.000 -8.884.000 -9.827.000
Avskrivning -102.000 -203.000 -194.000 -190.000 -219.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.866.000 -3.293.000 -2.989.000 -3.557.000 -3.457.000
Driftskostnader -40.872.000 -26.900.000 -22.688.000 -20.237.000 -23.765.000
Driftsresultat 622.000 -230.000 439.000 -198.000 606.000
Finansinntekter 24.000 -114.000 121.000 56.000 9.000
Finanskostnader -118.000 -242.000 -50.000 -65.000 -48.000
Finans -94.000 -356.000 71.000 -9.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 528.000 -586.000 511.000 -208.000 566.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 48.000 150.000 297.000 388.000 578.000
Sum varige driftsmidler 48.000 150.000 297.000 388.000 578.000
Sum finansielle anleggsmidler 109.000 123.000 454.000 540.000 445.000
Sum anleggsmidler 157.000 273.000 751.000 927.000 1.023.000
Varebeholdning 3.350.000 3.401.000 2.934.000 2.864.000 2.496.000
Kundefordringer 7.065.000 5.999.000 5.187.000 3.110.000 3.542.000
Andre fordringer 194.000 959.000 466.000 404.000 149.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.092.000 422.000 381.000 377.000 369.000
Sum omløpsmidler 13.702.000 10.780.000 8.968.000 6.756.000 6.557.000
Sum eiendeler 13.859.000 11.053.000 9.719.000 7.683.000 7.580.000
Sum opptjent egenkapital 2.714.000 2.186.000 2.772.000 2.261.000 2.469.000
Sum egenkapital 3.214.000 2.686.000 3.272.000 2.761.000 2.969.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.107.000 1.290.000 577.000 482.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 75.000 142.000 204.000
Leverandørgjeld 5.550.000 1.951.000 1.825.000 1.317.000 1.620.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.604.000 2.130.000 1.198.000 1.131.000 1.285.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.490.000 2.180.000 2.059.000 1.756.000 1.019.000
Sum kortsiktig gjeld 10.644.000 8.367.000 6.372.000 4.780.000 4.406.000
Sum gjeld og egenkapital 13.858.000 11.053.000 9.719.000 7.683.000 7.579.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.058.000 2.413.000 2.596.000 1.976.000 2.151.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3 1.4 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1 0.9 0.9 0.9 1.0
Soliditet 23.2 24.3 33.7 35.9 39.2
Resultatgrad 1.5 -0.9 1.9 -1.0 2.5
Rentedekningsgrad 5.3 8.8 -2.2 12.8
Gjeldsgrad 3.3 3.1 2 1.8 1.6
Total kapitalrentabilitet 4.7 -3.1 5.8 -1.8 8.1
Signatur
14.12.2012
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex