Realtek As
Juridisk navn:  Realtek As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ravnestølen 178 Ravnestølen 178 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 921238819
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/21/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-66.67%
Egenkapital  
  
-27.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -5.000 -3.000
Egenkapital: 16.000 22.000
Regnskap for  Realtek As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -5.000 -3.000
Driftsresultat -5.000 -3.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -5.000 -3.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -5.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 16.000 30.000
Sum eiendeler 16.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 -8.000
Sum egenkapital 16.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 8.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -3.000
Driftskostnader -5.000 -3.000
Driftsresultat -5.000 -3.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -5.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 16.000 30.000
Sum omløpsmidler 16.000 30.000
Sum eiendeler 16.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 -8.000
Sum egenkapital 16.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 8.000
Sum kortsiktig gjeld 0 8.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.000 22.000
Likviditetsgrad 1 3.8
Likviditetsgrad 2 0 3.8
Soliditet 1 73.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.4
Total kapitalrentabilitet -31.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex