Reinåga Samdrift DA
Juridisk navn:  Reinåga Samdrift DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40315257
Fax:
8646 Korgen 8646 Korgen
Fylke: Kommune:
Nordland Hemnes
Org.nr: 986984674
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/18/2004
Foretakstype: DA
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Bøndenes Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
4.75%
Resultat  
  
27.69%
Egenkapital  
  
28.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.042.000 5.768.000 5.827.000 5.885.000 5.263.000
Resultat: 309.000 242.000 552.000 169.000 176.000
Egenkapital: 1.403.000 1.094.000 852.000 300.000 131.000
Regnskap for  Reinåga Samdrift DA
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.042.000 5.768.000 5.827.000 5.885.000 5.263.000
Driftskostnader -5.543.000 -5.326.000 -5.059.000 -5.444.000 -4.689.000
Driftsresultat 498.000 442.000 768.000 441.000 574.000
Finansinntekter 5.000 8.000 8.000 8.000 7.000
Finanskostnader -194.000 -207.000 -225.000 -280.000 -405.000
Finans -189.000 -199.000 -217.000 -272.000 -398.000
Resultat før skatt 309.000 242.000 552.000 169.000 176.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 309.000 242.000 552.000 169.000 176.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.797.000 4.859.000 5.452.000 5.635.000 6.050.000
Sum omløpsmidler 1.718.000 1.731.000 1.611.000 1.459.000 970.000
Sum eiendeler 6.515.000 6.590.000 7.063.000 7.094.000 7.020.000
Sum opptjent egenkapital 1.403.000 1.094.000 852.000 300.000 131.000
Sum egenkapital 1.403.000 1.094.000 852.000 300.000 131.000
Sum langsiktig gjeld 5.074.000 5.400.000 5.712.000 6.152.000 6.770.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 97.000 500.000 642.000 119.000
Sum gjeld og egenkapital 6.515.000 6.591.000 7.064.000 7.094.000 7.020.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.389.000 5.234.000 5.216.000 5.428.000 4.817.000
Andre inntekter 653.000 534.000 611.000 457.000 446.000
Driftsinntekter 6.042.000 5.768.000 5.827.000 5.885.000 5.263.000
Varekostnad -2.498.000 -2.121.000 -2.187.000 -2.521.000 -2.361.000
Lønninger -1.504.000 -1.452.000 -1.526.000 -1.710.000 -1.205.000
Avskrivning -513.000 -495.000 -523.000 -506.000 -498.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.028.000 -1.258.000 -823.000 -707.000 -625.000
Driftskostnader -5.543.000 -5.326.000 -5.059.000 -5.444.000 -4.689.000
Driftsresultat 498.000 442.000 768.000 441.000 574.000
Finansinntekter 5.000 8.000 8.000 8.000 7.000
Finanskostnader -194.000 -207.000 -225.000 -280.000 -405.000
Finans -189.000 -199.000 -217.000 -272.000 -398.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 309.000 242.000 552.000 169.000 176.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.992.000 3.187.000 3.382.000 3.228.000 3.401.000
Maskiner anlegg 764.000 748.000 1.001.000 1.193.000 1.290.000
Driftsløsøre 1.030.000 912.000 1.057.000 1.202.000 1.347.000
Sum varige driftsmidler 4.785.000 4.847.000 5.440.000 5.623.000 6.038.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 4.797.000 4.859.000 5.452.000 5.635.000 6.050.000
Varebeholdning 942.000 917.000 759.000 430.000 485.000
Kundefordringer 495.000 363.000 282.000 291.000 291.000
Andre fordringer 7.000 7.000 6.000 5.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 274.000 445.000 564.000 733.000 189.000
Sum omløpsmidler 1.718.000 1.731.000 1.611.000 1.459.000 970.000
Sum eiendeler 6.515.000 6.590.000 7.063.000 7.094.000 7.020.000
Sum opptjent egenkapital 1.403.000 1.094.000 852.000 300.000 131.000
Sum egenkapital 1.403.000 1.094.000 852.000 300.000 131.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.074.000 5.400.000 5.712.000 6.152.000 6.770.000
Leverandørgjeld 108.000 69.000 140.000 77.000 37.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -82.000 16.000 -72.000 51.000 62.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 12.000 432.000 513.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 97.000 500.000 642.000 119.000
Sum gjeld og egenkapital 6.515.000 6.591.000 7.064.000 7.094.000 7.020.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.680.000 1.634.000 1.111.000 817.000 851.000
Likviditetsgrad 1 45.2 17. 3.2 2.3 8.2
Likviditetsgrad 2 20.4 8.4 1.7 1.7 4.1
Soliditet 21.5 16.6 12.1 4.2 1.9
Resultatgrad 8.2 7.7 13.2 7.5 10.9
Rentedekningsgrad 2.6 2.1 3.4 1.6 1.4
Gjeldsgrad 3.6 5 7.3 22.6 52.6
Total kapitalrentabilitet 7.7 6.8 1 6.3 8.3
Signatur
31.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex