Reistad Buss As
Juridisk navn:  Reistad Buss As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45402626
Skogstien 1 Skogstien 1 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 996347346
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 12/22/2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.15%
Resultat  
  
128.05%
Egenkapital  
  
3.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.908.000 3.510.000 5.596.000 6.438.000 10.157.000
Resultat: 23.000 -82.000 217.000 -681.000 -1.058.000
Egenkapital: -155.000 -161.000 -82.000 -229.000 303.000
Regnskap for  Reistad Buss As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.908.000 3.510.000 5.596.000 6.438.000 10.157.000
Driftskostnader -2.846.000 -3.553.000 -5.307.000 -7.021.000 -11.145.000
Driftsresultat 61.000 -43.000 289.000 -582.000 -989.000
Finansinntekter 17.000 1.000 0 1.000 6.000
Finanskostnader -55.000 -40.000 -73.000 -99.000 -74.000
Finans -38.000 -39.000 -73.000 -98.000 -68.000
Resultat før skatt 23.000 -82.000 217.000 -681.000 -1.058.000
Skattekostnad -18.000 3.000 -70.000 148.000 286.000
Årsresultat 6.000 -78.000 147.000 -532.000 -773.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 440.000 704.000 932.000 1.474.000 2.145.000
Sum omløpsmidler 208.000 361.000 898.000 686.000 1.686.000
Sum eiendeler 648.000 1.065.000 1.830.000 2.160.000 3.831.000
Sum opptjent egenkapital -255.000 -261.000 -182.000 -329.000 203.000
Sum egenkapital -155.000 -161.000 -82.000 -229.000 303.000
Sum langsiktig gjeld 0 218.000 575.000 922.000 1.574.000
Sum kortsiktig gjeld 804.000 1.008.000 1.337.000 1.467.000 1.954.000
Sum gjeld og egenkapital 649.000 1.065.000 1.830.000 2.160.000 3.831.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.364.000 3.352.000 5.559.000 5.691.000 10.132.000
Andre inntekter 543.000 158.000 37.000 746.000 25.000
Driftsinntekter 2.908.000 3.510.000 5.596.000 6.438.000 10.157.000
Varekostnad -47.000 -28.000 -37.000 -47.000 -25.000
Lønninger -1.650.000 -2.189.000 -3.275.000 -4.161.000 -7.044.000
Avskrivning -219.000 -230.000 -288.000 -326.000 -420.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -930.000 -1.106.000 -1.707.000 -2.487.000 -3.656.000
Driftskostnader -2.846.000 -3.553.000 -5.307.000 -7.021.000 -11.145.000
Driftsresultat 61.000 -43.000 289.000 -582.000 -989.000
Finansinntekter 17.000 1.000 0 1.000 6.000
Finanskostnader -55.000 -40.000 -73.000 -99.000 -74.000
Finans -38.000 -39.000 -73.000 -98.000 -68.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 -78.000 147.000 -532.000 -773.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 359.000 377.000 374.000 443.000 295.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 81.000 327.000 558.000 1.008.000 1.782.000
Sum varige driftsmidler 81.000 327.000 558.000 1.008.000 1.782.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 22.000 68.000
Sum anleggsmidler 440.000 704.000 932.000 1.474.000 2.145.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 152.000 272.000 649.000 440.000 868.000
Andre fordringer 0 1.000 125.000 129.000 486.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 56.000 89.000 125.000 117.000 332.000
Sum omløpsmidler 208.000 361.000 898.000 686.000 1.686.000
Sum eiendeler 648.000 1.065.000 1.830.000 2.160.000 3.831.000
Sum opptjent egenkapital -255.000 -261.000 -182.000 -329.000 203.000
Sum egenkapital -155.000 -161.000 -82.000 -229.000 303.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 358.000 284.000 292.000 408.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 218.000 575.000 922.000 1.574.000
Leverandørgjeld 28.000 91.000 38.000 152.000 261.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 87.000 246.000 414.000 358.000 561.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 331.000 386.000 593.000 550.000 1.133.000
Sum kortsiktig gjeld 804.000 1.008.000 1.337.000 1.467.000 1.954.000
Sum gjeld og egenkapital 649.000 1.065.000 1.830.000 2.160.000 3.831.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -596.000 -647.000 -439.000 -781.000 -268.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.7 0.5 0.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.7 0.5 0.9
Soliditet -23.9 -15.1 -4.5 -10.6 7.9
Resultatgrad 2.1 -1.2 5.2 -9.0 -9.7
Rentedekningsgrad 1.1 -1.1 4 -5.9 -13.3
Gjeldsgrad -5.2 -7.6 -23.3 -10.4 11.6
Total kapitalrentabilitet 1 -3.9 15.8 -26.9 -25.7
Signatur
03.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex