Relax House Beyene Berhane
Juridisk navn:  Relax House Beyene Berhane
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63812610
Strømsveien 82B Strømsveien 82B Fax: 41617808
2010 Strømmen 2010 Strømmen
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 967459054
Aksjekapital: 195 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/12/1995
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Administrativ Regnskapsservice As
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 2.347.000
Resultat: 596.000
Egenkapital: 195.000
Regnskap for  Relax House Beyene Berhane
Resultat 2002
Driftsinntekter 2.347.000
Driftskostnader -1.755.000
Driftsresultat 591.000
Finansinntekter 5.000
Finanskostnader 0
Finans 5.000
Resultat før skatt 596.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.000
Sum omløpsmidler 269.000
Sum eiendeler 295.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 195.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 100.000
Sum gjeld og egenkapital 295.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 2.347.000
Varekostnad -1.013.000
Lønninger -332.000
Avskrivning -6.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -405.000
Driftskostnader -1.755.000
Driftsresultat 591.000
Finansinntekter 5.000
Finanskostnader 0
Finans 5.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 26.000
Varebeholdning 70.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 7.000
Sum investeringer
Kasse, bank 192.000
Sum omløpsmidler 269.000
Sum eiendeler 295.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 195.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 46.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000
Sum kortsiktig gjeld 100.000
Sum gjeld og egenkapital 295.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 169.000
Likviditetsgrad 1 2.7
Likviditetsgrad 2 2.0
Soliditet 66.1
Resultatgrad 25.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5
Total kapitalrentabilitet 202.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex