Rens & Vask AS
Juridisk navn:  Rens & Vask AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78952192
Postboks 44 Sentrum 6 Fax:
9711 Lakselv 9700 Lakselv
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Porsanger Porsángu Porsanki
Org.nr: 929986970
Aksjekapital: 576.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/30/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Økonomistyring Nord As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.82%
Resultat  
  
2.29%
Egenkapital  
  
-17.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 1.173.000 1.152.000 1.127.000 1.115.000 12.272.000
Resultat: 402.000 393.000 364.000 172.000 7.940.000
Egenkapital: 5.694.000 6.880.000 6.574.000 6.290.000 12.158.000
Regnskap for  Rens & Vask AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.173.000 1.152.000 1.127.000 1.115.000 12.272.000
Driftskostnader -764.000 -745.000 -737.000 -906.000 -4.249.000
Driftsresultat 409.000 408.000 390.000 209.000 8.023.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader -7.000 -14.000 -26.000 -37.000 -84.000
Finans -7.000 -14.000 -26.000 -36.000 -83.000
Resultat før skatt 402.000 393.000 364.000 172.000 7.940.000
Skattekostnad -89.000 -87.000 -80.000 -40.000 -1.616.000
Årsresultat 314.000 307.000 284.000 132.000 6.324.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.316.000 1.468.000 1.623.000 1.666.000 503.000
Sum omløpsmidler 6.535.000 6.260.000 6.246.000 6.870.000 13.916.000
Sum eiendeler 7.851.000 7.728.000 7.869.000 8.536.000 14.419.000
Sum opptjent egenkapital 5.118.000 6.304.000 5.998.000 5.714.000 11.582.000
Sum egenkapital 5.694.000 6.880.000 6.574.000 6.290.000 12.158.000
Sum langsiktig gjeld 289.000 436.000 615.000 834.000 1.496.000
Sum kortsiktig gjeld 1.867.000 411.000 680.000 1.413.000 765.000
Sum gjeld og egenkapital 7.850.000 7.727.000 7.869.000 8.537.000 14.419.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.000 15.000 15.000 4.122.000
Andre inntekter 1.173.000 1.137.000 1.112.000 1.100.000 8.150.000
Driftsinntekter 1.173.000 1.152.000 1.127.000 1.115.000 12.272.000
Varekostnad -15.000 -15.000 -15.000 -231.000
Lønninger -425.000 -425.000 -308.000 -425.000 -2.154.000
Avskrivning -152.000 -155.000 -152.000 -118.000 -118.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -187.000 -150.000 -262.000 -348.000 -1.746.000
Driftskostnader -764.000 -745.000 -737.000 -906.000 -4.249.000
Driftsresultat 409.000 408.000 390.000 209.000 8.023.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader -7.000 -14.000 -26.000 -37.000 -84.000
Finans -7.000 -14.000 -26.000 -36.000 -83.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -1.500.000 0 0
Årsresultat 314.000 307.000 284.000 132.000 6.324.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 1.313.000 1.465.000 1.620.000 1.664.000 491.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 1.313.000 1.465.000 1.620.000 1.664.000 491.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000
Sum anleggsmidler 1.316.000 1.468.000 1.623.000 1.666.000 503.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 6.238.000 6.236.000 6.221.000 6.846.000 13.810.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 297.000 24.000 25.000 24.000 105.000
Sum omløpsmidler 6.535.000 6.260.000 6.246.000 6.870.000 13.916.000
Sum eiendeler 7.851.000 7.728.000 7.869.000 8.536.000 14.419.000
Sum opptjent egenkapital 5.118.000 6.304.000 5.998.000 5.714.000 11.582.000
Sum egenkapital 5.694.000 6.880.000 6.574.000 6.290.000 12.158.000
Sum avsetninger til forpliktelser 289.000 436.000 615.000 834.000 1.096.000
Gjeld til kredittinstitutt 18.000 273.000 442.000 0
Sum langsiktig gjeld 289.000 436.000 615.000 834.000 1.496.000
Leverandørgjeld 61.000 57.000 50.000 600.000 152.000
Betalbar skatt 235.000 266.000 298.000 302.000 521.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte -1.500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 71.000 59.000 69.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 1.867.000 411.000 680.000 1.413.000 765.000
Sum gjeld og egenkapital 7.850.000 7.727.000 7.869.000 8.537.000 14.419.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.668.000 5.849.000 5.566.000 5.457.000 13.151.000
Likviditetsgrad 1 3.5 15.2 9.2 4.9 18.2
Likviditetsgrad 2 3.5 15.2 9.2 4.9 18.2
Soliditet 72.5 89.0 83.5 73.7 84.3
Resultatgrad 34.9 35.4 34.6 18.7 65.4
Rentedekningsgrad 58.4 29.1 15.0 5.6 95.5
Gjeldsgrad 0.4 0.1 0.2 0.4 0.2
Total kapitalrentabilitet 5.2 5.3 5.0 2.5 55.6
Signatur
17.11.2023
STYREFORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.11.2023
Prokura hver for seg
Thorstensen Karin
Prokura hver for seg
Amundsen Jan Kåre
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex