Rettsko As
Juridisk navn:  Rettsko As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikåsen 15 Olsvikåsen 15 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 918718257
Aksjekapital: 75.000 NOK
Etableringsdato: 3/27/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
44.64%
Resultat  
  
41.43%
Egenkapital  
  
260%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 81.000 56.000
Resultat: -41.000 -70.000
Egenkapital: 18.000 5.000
Regnskap for  Rettsko As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 81.000 56.000
Driftskostnader -122.000 -126.000
Driftsresultat -41.000 -70.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -41.000 -70.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -41.000 -70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 44.000 5.000
Sum eiendeler 44.000 5.000
Sum opptjent egenkapital -112.000 -70.000
Sum egenkapital 18.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 35.000 0
Sum kortsiktig gjeld -9.000 0
Sum gjeld og egenkapital 44.000 5.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 81.000 56.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 81.000 56.000
Varekostnad -41.000 -56.000
Lønninger 0 -1.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -81.000 -69.000
Driftskostnader -122.000 -126.000
Driftsresultat -41.000 -70.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -41.000 -70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 6.000 0
Andre fordringer 0 1.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 38.000 4.000
Sum omløpsmidler 44.000 5.000
Sum eiendeler 44.000 5.000
Sum opptjent egenkapital -112.000 -70.000
Sum egenkapital 18.000 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 35.000 0
Leverandørgjeld -10.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld -9.000 0
Sum gjeld og egenkapital 44.000 5.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 53.000 5.000
Likviditetsgrad 1 -4.9
Likviditetsgrad 2 -4.9 0
Soliditet 40.9 1
Resultatgrad -50.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 0
Total kapitalrentabilitet -93.2
Signatur
10.01.2020
SIGNATUR
ROLLAND ANDREAS
Prokurister
29.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex