Rikke Og Conrad Holmboes Fond
Juridisk navn:  Rikke Og Conrad Holmboes Fond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77680392
Storgata 33 Storgata 33 Fax: 77655935
9008 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 977147700
Aksjekapital: 2.128 NOK
Etableringsdato: 12/31/1935
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorkompaniet Tromsø AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
387.5%
Egenkapital  
  
0.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 1.000 3.000 0
Resultat: 23.000 -8.000 80.000 125.000 43.000
Egenkapital: 2.987.000 2.963.000 2.971.000 2.891.000 2.766.000
Regnskap for  Rikke Og Conrad Holmboes Fond
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 1.000 3.000 0
Driftskostnader -36.000 -39.000 -38.000 -56.000 -50.000
Driftsresultat -36.000 -39.000 -37.000 -53.000 -50.000
Finansinntekter 59.000 31.000 118.000 181.000 92.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 0
Finans 59.000 31.000 118.000 179.000 92.000
Resultat før skatt 23.000 -8.000 80.000 125.000 43.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 -8.000 80.000 125.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.987.000 2.963.000 3.008.000 2.891.000 2.766.000
Sum eiendeler 2.987.000 2.963.000 3.008.000 2.891.000 2.766.000
Sum opptjent egenkapital 2.987.000 2.963.000 2.971.000 2.891.000 2.766.000
Sum egenkapital 2.987.000 2.963.000 2.971.000 2.891.000 2.766.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 37.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.987.000 2.963.000 3.008.000 2.891.000 2.766.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 1.000 3.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 1.000 3.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -20.000 -20.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -39.000 -38.000 -36.000 -30.000
Driftskostnader -36.000 -39.000 -38.000 -56.000 -50.000
Driftsresultat -36.000 -39.000 -37.000 -53.000 -50.000
Finansinntekter 59.000 31.000 118.000 181.000 92.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 0
Finans 59.000 31.000 118.000 179.000 92.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 -8.000 80.000 125.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 11.000 0 0
Sum investeringer 610.000 615.000 617.000 661.000 774.000
Kasse, bank 2.377.000 2.349.000 2.381.000 2.230.000 1.992.000
Sum omløpsmidler 2.987.000 2.963.000 3.008.000 2.891.000 2.766.000
Sum eiendeler 2.987.000 2.963.000 3.008.000 2.891.000 2.766.000
Sum opptjent egenkapital 2.987.000 2.963.000 2.971.000 2.891.000 2.766.000
Sum egenkapital 2.987.000 2.963.000 2.971.000 2.891.000 2.766.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 37.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 37.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.987.000 2.963.000 3.008.000 2.891.000 2.766.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.987.000 2.963.000 2.971.000 2.891.000 2.766.000
Likviditetsgrad 1 81.3
Likviditetsgrad 2 0 0 81.3 0.0 0.0
Soliditet 1 1 98.8 100.0 100.0
Resultatgrad -1766.7
Rentedekningsgrad 64.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.8 -0.3 2.7 4.4 1.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex