River Creek As
Juridisk navn:  River Creek As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Magnus Blikstads vei 30 Magnus Blikstads vei 30 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 915515592
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/13/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Haugaland R1 As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-83.89%
Egenkapital  
  
-70.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 15.000
Resultat: 441.000 2.737.000 5.000
Egenkapital: 711.000 2.371.000 33.000
Regnskap for  River Creek As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 15.000
Driftskostnader -10.000 -11.000 -10.000
Driftsresultat -10.000 -11.000 5.000
Finansinntekter 455.000 2.749.000 0
Finanskostnader -4.000 0 0
Finans 451.000 2.749.000 0
Resultat før skatt 441.000 2.737.000 5.000
Skattekostnad 0 0 -1.000
Årsresultat 441.000 2.737.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 108.000 108.000 0
Sum omløpsmidler 1.204.000 2.663.000 35.000
Sum eiendeler 1.312.000 2.771.000 35.000
Sum opptjent egenkapital 681.000 2.341.000 3.000
Sum egenkapital 711.000 2.371.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 600.000 400.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 1.311.000 2.771.000 34.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 15.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 15.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -11.000 -10.000
Driftskostnader -10.000 -11.000 -10.000
Driftsresultat -10.000 -11.000 5.000
Finansinntekter 455.000 2.749.000 0
Finanskostnader -4.000 0 0
Finans 451.000 2.749.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -600.000 -400.000 0
Årsresultat 441.000 2.737.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 108.000 108.000 0
Sum varige driftsmidler 108.000 108.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 108.000 108.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 1.148.000 0 0
Kasse, bank 55.000 2.663.000 35.000
Sum omløpsmidler 1.204.000 2.663.000 35.000
Sum eiendeler 1.312.000 2.771.000 35.000
Sum opptjent egenkapital 681.000 2.341.000 3.000
Sum egenkapital 711.000 2.371.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -600.000 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 600.000 400.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 1.311.000 2.771.000 34.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 604.000 2.263.000 34.000
Likviditetsgrad 1 2 6.7 35.0
Likviditetsgrad 2 2 6.7 35.1
Soliditet 54.2 85.6 97.1
Resultatgrad 33.3
Rentedekningsgrad -2.5
Gjeldsgrad 0.8 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet 33.9 98.8 14.7
Signatur
24.06.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex