Roald Sand Arkitekt Mnal As
Juridisk navn:  Roald Sand Arkitekt Mnal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93066380
Bygdøy Allé 27B Bygdøy Allé 27B Fax:
0262 Oslo 262 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 999665004
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fiala Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.36%
Resultat  
  
73.08%
Egenkapital  
  
91.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.233.000 1.840.000 2.042.000 2.082.000 1.680.000
Resultat: 1.125.000 650.000 483.000 509.000 232.000
Egenkapital: 1.840.000 963.000 962.000 596.000 516.000
Regnskap for  Roald Sand Arkitekt Mnal As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.233.000 1.840.000 2.042.000 2.082.000 1.680.000
Driftskostnader -1.108.000 -1.191.000 -1.559.000 -1.573.000 -1.446.000
Driftsresultat 1.124.000 648.000 483.000 508.000 233.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 0 2.000 0 0 -1.000
Resultat før skatt 1.125.000 650.000 483.000 509.000 232.000
Skattekostnad -247.000 -149.000 -116.000 -129.000 -63.000
Årsresultat 877.000 501.000 367.000 379.000 169.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 7.000 15.000 22.000 0
Sum omløpsmidler 2.311.000 1.397.000 1.466.000 1.482.000 1.024.000
Sum eiendeler 2.311.000 1.404.000 1.481.000 1.504.000 1.024.000
Sum opptjent egenkapital 1.810.000 933.000 932.000 566.000 486.000
Sum egenkapital 1.840.000 963.000 962.000 596.000 516.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 1.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 471.000 440.000 518.000 907.000 507.000
Sum gjeld og egenkapital 2.311.000 1.405.000 1.481.000 1.504.000 1.023.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.233.000 1.840.000 2.042.000 2.082.000 1.680.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.233.000 1.840.000 2.042.000 2.082.000 1.680.000
Varekostnad -331.000 -142.000 -241.000 -233.000 -98.000
Lønninger -703.000 -966.000 -1.249.000 -1.244.000 -1.247.000
Avskrivning -7.000 -7.000 -7.000 -2.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -67.000 -76.000 -62.000 -94.000 -101.000
Driftskostnader -1.108.000 -1.191.000 -1.559.000 -1.573.000 -1.446.000
Driftsresultat 1.124.000 648.000 483.000 508.000 233.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 0 2.000 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -300.000 0
Årsresultat 877.000 501.000 367.000 379.000 169.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 7.000 15.000 22.000 0
Sum varige driftsmidler 0 7.000 15.000 22.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 7.000 15.000 22.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 196.000 183.000 145.000 419.000 142.000
Andre fordringer 22.000 0 0 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.093.000 1.214.000 1.321.000 1.058.000 878.000
Sum omløpsmidler 2.311.000 1.397.000 1.466.000 1.482.000 1.024.000
Sum eiendeler 2.311.000 1.404.000 1.481.000 1.504.000 1.024.000
Sum opptjent egenkapital 1.810.000 933.000 932.000 566.000 486.000
Sum egenkapital 1.840.000 963.000 962.000 596.000 516.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 1.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 1.000 1.000 0
Leverandørgjeld 12.000 21.000 7.000 31.000 6.000
Betalbar skatt 249.000 148.000 116.000 128.000 63.000
Skyldig offentlige avgifter 123.000 115.000 169.000 206.000 185.000
Utbytte 0 0 0 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 87.000 156.000 226.000 242.000 254.000
Sum kortsiktig gjeld 471.000 440.000 518.000 907.000 507.000
Sum gjeld og egenkapital 2.311.000 1.405.000 1.481.000 1.504.000 1.023.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.840.000 957.000 948.000 575.000 517.000
Likviditetsgrad 1 4.9 3.2 2.8 1.6 2.0
Likviditetsgrad 2 4.9 3.2 2.8 1.6 2.1
Soliditet 79.6 68.5 6 39.6 50.4
Resultatgrad 50.3 35.2 23.7 24.4 13.9
Rentedekningsgrad 1 - 4 5 117.0
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.5 1.5 1.0
Total kapitalrentabilitet 48.7 46.2 32.7 33.8 22.9
Signatur
11.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex